Kalendarz roku szkolnego 2009/2010
Dodane przez admin dnia 11.06.2009
Kalendarz roku szkolego 2009/2010
Zapoznaj siê z kalendarzem roku szkolnego 2009/2010 oraz datami ¶wi±t ruchomych w 2010 r.

Rozszerzona zawarto newsa

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010


 1 Rozpoczêcie rocznych zajêæ dydaktyczno – wychowawczych1 wrze¶nia 2009 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
 2 Zimowa przerwa ¶wi±teczna 23 – 31 grudnia 2009 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
 3 Pisemne egzaminy dojrza³o¶ci w sesji zimowej:
- jêzyk polski
- drugi przedmiot
11 stycznia 2010 r.
12 stycznia 2010 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 za³±cznika nr 1 do
rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
 4 Ferie zimowe: 18 stycznia – 31 stycznia 2010 r.:
kujawsko-pomorskie, lubuskie,
ma³opolskie, ¶wiêtokrzyskie,
wielkopolskie
25 stycznia - 7 lutego 2010 r.:
Podlaskie, warmiñsko - mazurskie
1 - 14 lutego 2010 r.:
dolno¶l±skie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
15 – 28 lutego 2010 r.:
lubelskie, ³ódzkie, podkarpackie, pomorskie,
sl±skie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
 5 Wiosenna przerwa ¶wi±teczna 1 – 6 kwietnia 2010r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
 6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a)
w szko³ach dla doros³ych, w których
nauka koñczy siê w semestrze jesiennym
b )
dodatkowy termin sprawdzianu
w szko³ach wymienionych w lit. a
c)
w pozosta³ych szko³ach podstawowych
d)
dodatkowy termin sprawdzianu
w szko³ach wymienionych w lit. c
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 33 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
 7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla doros³ych, w których
nauka koñczy siê w semestrze jesiennym:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
- czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
b ) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
- czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
c) w pozosta³ych gimnazjach:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
- czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
- czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 33 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
 8 Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach)
programowo najwy¿szych w szko³ach ponadgimnazjalnych z wyj±tkiem szkó³ wymienionych w pkt 9:
 8 stycznia 2010 r (sesja zimowa)
30 kwietnia 2010 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
 9 Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach)
programowo najwy¿szych zasadniczych szkó³ zawodowych i szkó³ policealnych
 Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach)
programowo najwy¿szych zasadniczych szkó³ zawodowych i szkó³ policealnych
 10 Pisemne egzaminy dojrza³o¶ci w sesji wiosennej
- jêzyk polski
- drugi przedmiot
- jêzyk ojczysty – w szko³ach lub oddzia³ach ojczystym jêzykiem nauczania mniejszo¶ci
narodowej
 11 maja 2010 r.
12 maja 2010 r.
13 maja 2010 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 za³±cznika nr 1 do
rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
 11Egzamin maturalny:
-
czê¶æ ustna
-
czê¶æ pisemna
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 61 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
 12 Egzamin potwierdzaj±cy kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny
b ) sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 113 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
 13 Dni wolne od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szko³ach podstawowych wymienionych
w pkt 6a
b ) w szko³ach podstawowych wymienionych
w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szko³ach, w których przeprowadzana jest
pisemna czê¶æ egzaminu dojrza³o¶ci:
- w sesji zimowej
- w sesji wiosennej
f) w szko³ach, w których przeprowadzana jest
pisemna czê¶æ egzaminu maturalnego z jêzyka
polskiego
g) w zasadniczych szko³ach zawodowych, technikach,
technikach uzupe³niaj±cych i szko³ach policealnych
oraz placówkach kszta³cenia praktycznego
i placówkach kszta³cenia ustawicznego, w których
przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu
potwierdzaj±cego kwalifikacje zawodowe
h) w szko³ach z 5 dniowym tygodniem pracy
 Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów
ustalonymi przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
4 czerwca 2010 r.

(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
 14 Zakoñczenie rocznych zajêæ dydaktyczno –
wychowawczych
 25 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
 15 Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2010 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporz±dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)


Pobierz kalendarz w formacie PDF


¦wiêta ruchome w roku 2010: