Podnie¶ swoj± rangê
Dodane przez admin dnia 13.10.2006
Pisz ciekawe artyku³y, wysy³aj niesamowite newsy, proponuj odlotowe linki i podnie¶ swoj± rangê w serwisie gimnazjalnym! Czytaj wiêcej...

Rozszerzona zawarto newsa
Pisz ciekawe artyku³y, wysy³aj niesamowite newsy, proponuj odlotowe linki i podnie¶ swoj± rangê w serwisie gimnazjalnym!
Ka¿dy u¿ytkownik serwisu posiada swoj± rangê w zale¿no¶ci od liczby uzyskanych punktów.
U¿ytkownik - od 0 pkt.
Nowicjusz - od 5 pkt.
Giermek - od 50 pkt.
Sta¿ysta - od 200 pkt.
Asystent - od 500 pkt.
Doradca - od 1000 pkt.
Moderator - od 2000 pkt.
Administrator - od 3500 pkt.
Super Administrator - od 5000 pkt.