Termin og³oszenia wyników egzaminu gimnazjalnego 2010
Dodane przez admin dnia 12.06.2010
Okrêgowa Komiska Egzaminacyjna w Krakowie OKE

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie informuje, ¿e elektroniczne przekazanie wyników do szkó³ nast±pi:

Pocz±wszy od tego terminu, uczniowie bêd± mogli sprawdziæ w systemie OBIEG uzyskane punkty wraz z przypomnieniem tre¶ci zadañ. Mog± tak¿e zobaczyæ swój wynik na tle wyników swojej szko³y, gminy, powiatu i ca³ego województwa.

Rozszerzona zawarto newsa

Informujemy, ¿e elektroniczne przekazanie wyników do szkó³ nast±pi:

Pocz±wszy od tego terminu, uczniowie bêd± mogli sprawdziæ w systemie OBIEG uzyskane punkty wraz z przypomnieniem tre¶ci zadañ. Mog± tak¿e zobaczyæ swój wynik na tle wyników swojej szko³y, gminy, powiatu i ca³ego województwa.

Logowanie do systemu
OBIEG - dla ucznia odbywa siê za pomoc± numeru PESEL oraz has³a, które uczniowie otrzymuj± w szkole. W przypadku zgubienia has³a nale¿y zwróciæ siê do dyrektora szko³y.