Kalendarz roku szkolnego 2010/2011, terminy ferii zimowych 2010/2011
Dodane przez admin dnia 30.06.2010
Kalendarz roku szkolego  2010/2011
Zapoznaj siê z kalendarzem roku szkolnego 2010/2011, terminami ferii zimowych oraz datami ¶wi±t ruchomych.

Rozszerzona zawarto newsa


»  OTWÓRZ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

----------------------------------------------------------------------
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 1 Rozpoczêcie rocznych zajêæ dydaktyczno – wychowawczych1 wrze¶nia 2010 r.
 2 Zimowa przerwa ¶wi±teczna23 – 31 grudnia 2010 r.
 3 Pisemne egzaminy dojrza³o¶ci w sesji zimowej:
- jêzyk polski
- drugi przedmiot
10 stycznia 2011 r.
11 stycznia 2011 r.
 4 Ferie zimowe:17 - 30 stycznia 2011 r.
LUBELSKIE
£ÓDZKIE
PODKARPACKIE
POMORSKIE
¦L¡SKIE


24 stycznia - 6 lutego 2011 r.
PODLASKIE
WARMIÑSKO - MAZURSKIE


31 stycznia - 13 lutego 2011 r.
KUJAWSKO - POMORSKIE
LUBUSKIE
MA£OPOLSKIE
¦WIÊTOKRZYSKIE
WIELKOPOLSKIE


14 - 27 lutego 2011 r.
DOLNO¦L¡SKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

 5 Wiosenna przerwa ¶wi±teczna21 – 26 kwietnia 2011r.
 6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a)
w szko³ach dla doros³ych, w których
nauka koñczy siê w semestrze jesiennym
b )
dodatkowy termin sprawdzianu
w szko³ach wymienionych w lit. a
c)
w pozosta³ych szko³ach podstawowych
d)
dodatkowy termin sprawdzianu
w szko³ach wymienionych w lit. c
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
 7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla doros³ych, w których
nauka koñczy siê w semestrze jesiennym:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
- czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
b ) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
- czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
c) w pozosta³ych gimnazjach:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
- czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
- czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
 8Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach)
programowo najwy¿szych w szko³ach
ponadgimnazjalnych (z wyj±tkiem szkó³
wymienionych w pkt 9)
 7 stycznia 2011 r. (sesja zimowa)
29 kwietnia 2011 r. (sesja wiosenna)
 9 Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach)
programowo najwy¿szych zasadniczych szkó³
zawodowych i szkó³ policealnych
 14 stycznia 2011 r.
lub
17 czerwca 2011 r.
 10Pisemne egzaminy dojrza³o¶ci w sesji wiosennej:
- jêzyk polski
- drugi przedmiot
- jêzyk ojczysty – w szko³ach lub oddzia³ach
z ojczystym jêzykiem
10 maja 2011 r.
11 maja 2011 r.
12 maja 2011 r.
 11Egzamin maturalny:
-czê¶æ ustna
-czê¶æ pisemna
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

 12Egzamin potwierdzaj±cy kwalifikacje zawodowe:
a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny
b ) sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny
 ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
 13Koniec roku szkolnego 2010/2011
31 sierpnia 2011 r.
(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 wrze¶nia 1991 r. o systemie o¶wiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pó¼n. zm.).


22 czerwca 2011 r. (wg § 4 projektu rozporz±dzenia z dn. 17 sierpnia 2010 r.)

Pobierz kalendarz w formacie PDF ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej


¬ród³o: MEN

Wa¿ne! (Zakoñczenie roku szkolnego 2010 / 2011)

Wed³ug projektu rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniaj±cego rozporz±dzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w roku szkolnym 2010/2011 roczne zajêcia dydaktyczno-wychowawcze koñcz± siê w dniu 22 czerwca 2011 r.

¬ród³o: MEN


Koniec roku szkolnego 2010/2011 - wyja¶nienie

Je¿eli trzymaæ siê przepisów rozporz±dzenia MEN z dn. 30 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, to rozdanie ¶wiadectw powinno odbyæ siê dopiero 1 lipca. Zamieszaniu winien jest kalendarz. Aby co roku nie wskazywaæ daty zakoñczenia roku szkolnego, MEN w § 2 rozporz±dzenia zapisa³o sta³y termin, zgodnie z którym zajêcia dydaktyczno - wychowawcze koñcz± siê w najbli¿szy pi±tek po 18 czerwca. W 2011 r. bêdzie to 24 czerwca. Problem w tym, ¿e jest to pi±tek po Bo¿ym Ciele, który zgodnie z § 5 tego rozporz±dzenia jest dniem wolnym. Kolejny pracuj±cy pi±tek wypada dopiero 1 lipca. Kiedy dok³adnie koñcz± siê zajêcia w 2011 r., tego kierowany przez Katarzynê Hall resort nie okre¶li³.
¦wiêta ruchome w roku 2011:


Zdarzenia astronomiczne w roku 2011