Egzamin gimnazjalny wed³ug nowych zasad 2011/2012
Dodane przez admin dnia 27.08.2010
Ministerstwo Edukacji Narodowej MEN
Rozpoczynaj±cy siê rok szkolny bêdzie rokiem spokojnej kontynuacji zmian zwi±zanych z wej¶ciem w ¿ycie nowej podstawy programowej. Dopiero w roku szkolnym 2011/2012 wed³ug nowych zasad zostanie przeprowadzony egzamin gimnazjalny - zapowiedzia³a 26 sierpnia 2010 r. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, podczas konferencji zorganizowanej przez Centraln± Komisjê Egzaminacyjn±.

Rozszerzona zawarto newsa
Ministerstwo Edukacji Narodowej MEN
Rozpoczynaj±cy siê rok szkolny bêdzie rokiem spokojnej kontynuacji zmian zwi±zanych z wej¶ciem w ¿ycie nowej podstawy programowej. Dopiero w roku szkolnym 2011/2012 wed³ug nowych zasad zostanie przeprowadzony egzamin gimnazjalny - zapowiedzia³a 26 sierpnia 2010 r. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, podczas konferencji zorganizowanej przez Centraln± Komisjê Egzaminacyjn±.

Podczas konferencji nie tylko podsumowane zosta³y wyniki tegorocznego sprawdzianu na zakoñczenie szko³y podstawowej, egzaminu w gimnazjach oraz matury, ze szczególnym uwzglêdnieniem egzaminu z matematyki.

Minister Katarzyna Hall przedstawi³a te¿ najwa¿niejsze zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 w zwi±zku z now± podstaw± programow± kszta³cenia ogólnego.

Egzamin bêdzie siê wprawdzie sk³ada³ z takich samych czê¶ci jak dotychczas, czyli z czê¶ci humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i z zakresu jêzyka obcego nowo¿ytnego, ale ka¿da z czê¶ci egzaminu bêdzie mia³a inn± strukturê. Egzamin humanistyczny zostanie podzielony na zadania z zakresu jêzyka polskiego i z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie, a egzamin matematyczno - przyrodniczy na czê¶æ matematyczn± i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Jêzyk obcy uczniowie bêd± natomiast zdawaæ na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Krzysztof Konarzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zaprezentowa³ na konferencji nowy informator gimnazjalny. Zawiera on w szczególno¶ci przyk³adowe pytania i zadania wraz z rozwi±zanymi, jakie mog± wyst±piæ na egzaminach.

Dodatkowe wska¼niki na egzaminie maj± pomóc uczniom w poznaniu ich szczegó³owych umiejêtno¶ci - podkre¶li³ dyrektor Konarzewski.

 

Szczegó³owe informacje dotycz±ce podsumowania sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminów w gimnazjalnych i matury, a tak¿e nowy informator gimnazjalny mo¿na znale¼æ na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

 

¬ród³o: MEN