Termin egzaminu gimnazjalnego 2010/2011
Dodane przez admin dnia 01.09.2010
Centralna Komisja Egzaminacyjna Egzamin gimnazjalny 2010 2011
Zapoznaj siê z terminami egzaminu gimnazjalnego, który odbêdzie siê w roku szkolnym 2010/2011.

Rozszerzona zawarto newsa
Centralna Komisja Egzaminacyjna Egzamin gimnazjalny 2010 2011
Zapoznaj siê z terminami egzaminu gimnazjalnego, który odbêdzie siê w roku szkolnym 2010/2011.


Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2010/2011
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego 2010/2011Przekazanie przez okrêgow± komisjê egzaminacyjn± za¶wiadczeñ do szkó³ – 15 czerwca 2011 r.Przeczytaj ca³y komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

¬ród³o: CKE