Dzieñ Ziemi 2012
Dodane przez admin dnia 10.05.2012
Dzieñ Ziemi 2012
9.05.2012 r. uczennice naszego gimnazjum: Aleksandra Koszkul III c, Beata Nosal III c, Julia Kowalczyk II b, Lidia Kotarba III c i Magdalena Nosal III c wziê³y udzia³ w obchodach "Dnia Ziemi" organizowanych przez LOP Oddzia³ "Prehyba" w Starym S±czu. Podczas uroczysto¶ci zosta³y wrêczone nagrody za udzia³ w konkursach ekologicznych. W konkursie fotograficznym "Zwiastuny wiosny" II miejsce zdoby³a Aleksandra Koszkul a wyró¿nienie Beata Nosal.
W konkursie piosenki o tematyce ekologicznej III miejsce zdoby³a Aleksandra Koszkul a IV miejsce Julia Kowalczyk.

Rozszerzona zawarto newsa
Dzieñ Ziemi 2012
9.05.2012 r. uczennice naszego gimnazjum: Aleksandra Koszkul III c, Beata Nosal III c, Julia Kowalczyk II b, Lidia Kotarba III c i Magdalena Nosal III c wziê³y udzia³ w obchodach "Dnia Ziemi" organizowanych przez LOP Oddzia³ "Prehyba" w Starym S±czu. Podczas uroczysto¶ci zosta³y wrêczone nagrody za udzia³ w konkursach ekologicznych. W konkursie fotograficznym "Zwiastuny wiosny" II miejsce zdoby³a Aleksandra Koszkul a wyró¿nienie Beata Nosal.
W konkursie piosenki o tematyce ekologicznej III miejsce zdoby³a Aleksandra Koszkul a IV miejsce Julia Kowalczyk.

Uczennice otrzyma³y cenne nagrody ksi±¿kowe i pami±tkowe dyplomy.

Gratulujemy!


Galeria zdjêæ