Rajd na Kordowiec 2012
Dodane przez admin dnia 22.06.2012
Z³az gimnazjalny gimnazjum rytro 2012
18.06.2012 r. byli¶my na Z³azie gimnazjalnym na Kordowcu. Uczniowie wziêli udzia³ w konkursach przyrodniczym, wiedzy o profilaktyce uzale¿nieñ i krajoznawczym. Na górze czeka³a na nas woda mineralna, soki i s³odkie batony. Mogli¶my te¿ zje¶æ kie³baskê upieczon± w³asnorêcznie nad ogniskiem, przygotowanym przez gospodarza chaty na Kordowcu. Na zakoñczenie zwyciêzcy konkursów otrzymali nagrody pieniê¿ne i dyplomy a najlepsza klasa zdoby³a z³oty puchar. Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ.

Rozszerzona zawarto newsa
Z³az gimnazjalny gimnazjum rytro 2012
18.06.2012 r. byli¶my na Z³azie gimnazjalnym na Kordowcu. Uczniowie wziêli udzia³ w konkursach przyrodniczym, wiedzy o profilaktyce uzale¿nieñ i krajoznawczym. Na górze czeka³a na nas woda mineralna, soki i s³odkie batony. Mogli¶my te¿ zje¶æ kie³baskê upieczon± w³asnorêcznie nad ogniskiem, przygotowanym przez gospodarza chaty na Kordowcu. Na zakoñczenie zwyciêzcy konkursów otrzymali nagrody pieniê¿ne i dyplomy a najlepsza klasa zdoby³a z³oty puchar. Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ.GALERIA ZDJÊÆ