Klub wolontariatu 2012 - nagroda
Dodane przez admin dnia 22.11.2012
Gala Wolontariatu 2012
17.11.2012 r. w Krakowie odby³a siê Gala „Barwy wolontariatu 2012”. Celem  organizatorów jest nie tylko popularyzowanie idei wolontariatu, ale równie¿ nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy.

Rozszerzona zawarto newsa

Gala Wolontariatu 2012


„Tylko ¿ycie po¶wiêcone innym warte jest prze¿ycia”

A. Einstein

 

„Obraz cz³owieczeñstwa malowany barwami wolontariatu…”

 

 

W naszym gimnazjum prê¿nie dzia³a od kilku lat Klub Wolontariatu pod patronatem Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym S±czu.  Wolontariusze nale¿±cy do klubu pracuj± spo³ecznie w ró¿nych instytucjach na terenie gminy Rytro, wspieraj±c jego mieszkañców zarówno m³odszych jak i starszych. Od wielu lat dzia³ania wolontariatu by³y doceniane i wyró¿niane. Tym razem doceniona zosta³a równie¿ praca kogo¶, kto wykaza³ najwiêksz± inicjatywê, dziêki komu powsta³ klub i dzia³a ju¿ od kilku „dobrych” lat….

                W Krakowie, 17 listopada odby³a siê Gala „Barwy wolontariatu 2012”. Celem  organizatorów jest nie tylko popularyzowanie idei wolontariatu, ale równie¿ nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy.

 Podczas Gali wyró¿niono i doceniono pracê osób, które zosta³y wy³onione w drodze konkursu. Osoby bior±ce udzia³ w konkursie dzia³aj± w ró¿norodnych ¶rodowiskach oraz instytucjach. Niektórzy pracuj± z dzieæmi nieuleczalnie chorymi, niepe³nosprawnymi, inni pomagaj± w organizacji imprez okoliczno¶ciowych, odwiedzaj± pacjentów w szpitalach, udzielaj± darmowych porad prawnych. Obszary dzia³añ wolontariuszy s± niezliczone, czas ich pracy niezmierzony a dzia³ania bezcenne!

W¶ród wielu osób z ca³ego województwa ma³opolskiego zg³oszonych do konkursu wyró¿nienie  zdoby³a koordynatorka klubu wolontariatu w Rytrze mgr Maria Izworska. Doceniony zosta³ jej wk³ad w pracê z m³odzie¿±, szerzenie warto¶ci, które niesie ze sob± wolontariat oraz czas po¶wiecony bezinteresownym dzia³aniom na rzecz innych ludzi.

Bardzo ucieszy³ nas wynik obrad Kapitu³y! Pani Maria Izworska odebra³a dyplom uznania oraz nagrodê w obecno¶ci  wielu  znamienitych go¶ci. Zosta³ przedstawiony jej dorobek i efekty pracy jako koordynatora Klubu Wolontariatu.

W tym dniu zostali wyró¿nieni najlepsi z najlepszych, tym bardziej  cieszymy siê, ¿e w¶ród nich znalaz³a siê pani Maria! Gratulujemy dopinguj±c w dalszych dzia³aniach.

Gratulujemy równie¿ wszystkim nagrodzonym, dziêki, którym na niejednej twarzy pojawi³ siê u¶miech a ¶wiat przemalowa³ siê na ja¶niejsze i cieplejsze barwy- barwy  prawdziwego wolontariatu!

 


Zapraszamy do obejrzenia zdjêæDyplom wolontariat Maria Izworska Gimnazjum Rytro 2012