Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 29.11.2012
Dodane przez admin dnia 02.12.2012
Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2012
29.11.2012 r. odby³ siê w Starym S±czu fina³ konkursu w ramach projektu "Moja Natura". Nasze gimnazjum reprezentowa³y uczennice: Aleksandra Pawlik z 3a i Aleksandra Tomasiak z 3a, które wygra³y szkolny etap konkursu. W projekcie uczestniczy³o 10 gimnazjów z powiatu nowos±deckiego.


Rozszerzona zawarto newsa
Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2012
29.11.2012 r. odby³ siê w Starym S±czu fina³ konkursu w ramach projektu "Moja Natura". Nasze gimnazjum reprezentowa³y uczennice: Aleksandra Pawlik z 3a i Aleksandra Tomasiak z 3a, które wygra³y szkolny etap konkursu. W projekcie uczestniczy³o 10 gimnazjów z powiatu nowos±deckiego.

Aleksandra Pawlik zajê³a I miejsce w finale konkursu wiedzy dotycz±cej ochrony ¶rodowiska i ekologii, zdobywaj±c g³ówn± nagrodê kamerê DVD oraz wiele innych cennych nagród.

Aleksandra Tomasiak otrzyma³a równie¿ nagrody rzeczowe za udzia³ w konkursie na temat wiedzy ekologicznej a jej plakat nt. "Moja Natura" znalaz³ siê na wystawie pokonkursowej.

Gratulujemy!


Opiekun LOP
 Janina Konstanty


Obejrzyj zdjêcia