Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013
Dodane przez admin dnia 30.06.2013
Egzamin gimnazjalny 2013 analiza gimnazjum rytro
Zobacz jak wygl±daj± wyniki naszych gimnazjalistów na tle uczniów z innych szkó³ w powiecie i województwie. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ow± analiz± wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 z jêzyka polskiego, historii i wosu, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jêzyka angielskiego.
Rozszerzona zawarto newsa
Egzamin gimnazjalny 2013 analiza gimnazjum rytro
Zobacz jak wygl±daj± wyniki naszych gimnazjalistów na tle uczniów z innych szkó³ w powiecie i województwie. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ow± analiz± wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 z jêzyka polskiego, historii i wosu, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jêzyka angielskiego.
¦redni wynik ucznia

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj

¦rednia humanistyczne

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj

¦rednia matematyka

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj

¦rednia angielski

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj

¦rednie w gminach

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutajStaniny 2013

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj


humanistyczne

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj


Przyrodnicze

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj


Jêzyk angielski - poziom podstawowy

angielski podstawowy

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj


Jêzyk angielski - poziom rozszerzony

angielski rozszerzony

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutajPowy¿sza analiza zosta³a opracowana na podstawie oficjalnych wyników dostêpnych na stronie Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051012153316788

Zapoznaj siê równie¿ z wynikami egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

oraz wynikami egzaminu w roku szkolnym 2010/2011