Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Dodane przez admin dnia 27.08.2013
Kalendarz roku szkolnego 2011/2012 Terminy ferii zimowych 2011/2012 Terminy ferii zimowych 2012/2013
Zgodnie z obowi±zuj±cym rozporz±dzeniem rok szkolny 2013/2014 rozpocznie siê w poniedzia³ek, 2 wrze¶nia 2013 r., a zajêcia dydaktyczno-wychowawcze zakoñcz± siê w ostatni pi±tek czerwca, czyli 27 czerwca 2014 r. Zapoznaj siê z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014 oraz terminami ferii zimowych  2013/2014.

Rozszerzona zawarto newsaKalendarz roku szkolnego 2013/2014


2 wrze¶nia 2013 - rozpoczêcie rocznych zajêæ dydaktyczno - wychowawczych

23-31 grudnia 2013 - zimowa przerwa ¶wi±teczna

3-16 lutego 2014 - ferie zimowe dla ma³opolski

17-22 kwietnia 2014 - wiosenna przerwa ¶wi±teczna

27 czerwca 2014 - zakoñczenie rocznych zajêæ dydaktyczno - wychowawczychTerminy ferii zimowych 2013/2014 dla poszczególnych województw:

20 stycznia - 2 lutego 2014 - województwa: lubelskie, ³ódzkie, podkarpackie, pomorskie, ¶l±skie

27 stycznia - 9 lutego 2014 - województwa: podlaskie, warmiñsko-mazurskie

3 - 16 lutego 2014 - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, ma³opolskie, ¶wiêtokrzyskie, wielkopolskie

17 lutego - 2 marca 2014 - województwa: dolno¶l±skie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskieTermin egzaminu gimnazjalnego w roku szk. 2013/2014:

a) czê¶æ humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (¶roda)

- z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie – godz. 9:00
- z zakresu jêzyka polskiego – godz. 11:00

b ) czê¶æ matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r.(czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) jêzyk obcy nowo¿ytny – 25 kwietnia 2014 r. (pi±tek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00Pe³ny kalendarz szkolny na rok 2013/2014
dostêpny na stronie Ministerstwa Edukacji NarodowejPe³ny harmonogram egzaminów w roku 2013/2014
dostêpny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
¦wiêta ruchome w 2014 roku:

 

Zdarzenia astronomiczne w 2014  roku:


Rocznice w 2014 roku: