Wska¼niki EWD Gimnazjum Rytro
Dodane przez admin dnia 17.02.2014
EWD gimnazjum
Zapraszamy do zapoznania siê ze wska¼nikami EWD dla naszego gimnazjum.

Trzyletnie wska¼niki egzaminacyjne dla gimnazjów s± ¼ród³em informacji przydatne w ewaluacji zewnêtrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzuj± gimnazja ze wzglêdu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywno¶æ nauczania.
Rozszerzona zawarto newsa


Wska¼niki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013.


Czê¶æ humanistyczna


ewd 2013 humanistyczne gimnazjum rytro
Czê¶æ matematyczno - przyrodnicza


ewd 2013 matematyczno przyrodnicze gimnazjum rytro


Wyszukiwarkê wska¼ników dla innych okresów znajdziesz tutaj: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php?str=wysz