Konkurs na referat z matematyki PWSZ 2014
Dodane przez admin dnia 31.03.2014
Konkurs matematyczny
Zak³ad Edukacji Matematyczno - Przyrodniczej Instytutu Pedagogicznego Pañstwowej Wy¿szej szko³y Zawodowej w Nowym S±czu og³asza I edycjê konkursu na referat z zakresu matematyki dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.

Rozszerzona zawarto newsa
Konkurs matematyczny
Zak³ad Edukacji Matematyczno - Przyrodniczej Instytutu Pedagogicznego Pañstwowej Wy¿szej szko³y Zawodowej w Nowym S±czu og³asza I edycjê konkursu na referat z zakresu matematyki dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.


Szczegó³y w regulaminie.


Wszyscy chêtni do wziêcia udzia³u w konkursie powinni zg³osiæ siê do nauczyciela matematyki.