Ko³o M³odych Przyrodników 2014
Dodane przez admin dnia 23.10.2014
LOP 2014 Gimnazjum Rytro
4 pa¼dziernika 2014 odby³y siê jesienne zajêcia terenowe Ko³a M³odych Przyrodników w Parku Ekologicznym i Starym Kamienio³omie w Rytrze. Zajêcia s± realizowane w ramach pracy SKLOP.
W czasie zajêæ poznawali¶my pomniki przyrody oraz uczyli¶my siê rozpoznawaæ gatunki drzew i krzewów.
Rozszerzona zawarto newsa
LOP 2014 Gimnazjum Rytro
4 pa¼dziernika 2014 odby³y siê jesienne zajêcia terenowe Ko³a M³odych Przyrodników w Parku Ekologicznym i Starym Kamienio³omie w Rytrze. Zajêcia s± realizowane w ramach pracy SKLOP.
W czasie zajêæ poznawali¶my pomniki przyrody oraz uczyli¶my siê rozpoznawaæ gatunki drzew i krzewów.


Galeria zdjêæ