Konkurs fotograficzny "Nasze p³azy i gady" 2014
Dodane przez admin dnia 23.10.2014
P³azy i gady konkurs 2014
22.10.2014 roku nast±pi³o rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego "Nasze p³azy i gady" zorganizowanego przez Zarz±d Oddzia³u LOP Prehyba w Starym S±czu.
Pawe³ Tokarczyk z IIIa zaj±³ I miejsce a Weronika Weber z IIb III miejsce w tym konkursie.
Uczniowie zostali nagrodzeni na uroczystej akademii pami±tkowymi dyplomami i nagrodami ksi±¿kowymi. Ich zdjêcia znalaz³y siê na zorganizowanej wystawie.

Rozszerzona zawarto newsa
P³azy i gady konkurs 2014
22.10.2014 roku nast±pi³o rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego "Nasze p³azy i gady" zorganizowanego przez Zarz±d Oddzia³u LOP Prehyba w Starym S±czu.
Pawe³ Tokarczyk z IIIa zaj±³ I miejsce a Weronika Weber z IIb III miejsce w tym konkursie.
Uczniowie zostali nagrodzeni na uroczystej akademii pami±tkowymi dyplomami i nagrodami ksi±¿kowymi. Ich zdjêcia znalaz³y siê na zorganizowanej wystawie.
Gratulujemy!

Opiekun SKLOP Janina Konstanty.


Dyplomy i zdjêcia