Dzieñ Kobiet
Dodane przez sanobrzud2007 dnia 05.03.2007
Dzieñ Kobiet Jak co roku 8 marca obchodzimy Dzieñ Kobiet. Wszystkim kobietom ¿yczymy du¿o rado¶ci, spe³nienia marzeñ, wielu sukcesów, by czasu starcza³o na wszystko, a to co dobre na lepsze siê zmieni³o.
Czytaj dalej...

Rozszerzona zawarto newsa
Dzieñ Kobiet Jak co roku 8 marca obchodzimy Dzieñ Kobiet. Wszystkim kobietom ¿yczymy du¿o rado¶ci, spe³nienia marzeñ, wielu sukcesów, by czasu starcza³o na wszystko, a to co dobre na lepsze siê zmieni³o.
Nie wszyscy jednak wiedz±, ¿e to ¶wiêto jest wyrazem szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
¦wiêto to zosta³o ustanowione dla upamiêtnienia strajku 15 tysiêcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domaga³y siê praw wyborczych i polepszenia warunków pracy.

W³a¶ciciel fabryki zamkn±³ strajkuj±ce w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem unikniêcia rozg³osu. W wyniku nag³ego po¿aru zginê³o 129 kobiet. Po raz pierwszy ¶wiêto obchodzono na apel Clary Zetkin (1857-1933) 19 marca 1911. Popularne w okresie PRL, obecnie ma w Polsce charakter marginalny.

Dzieñ KobietZwyczajowo w tym dniu mê¿czy¼ni powinni wrêczaæ kobietom upominki, w PRL takim szablonowym upominkiem by³y go¼dzik i rajstopy. W niektórych pañstwach, w których obchodzone jest to ¶wiêto, obywaj± siê manifestacje feministek domagaj±cych siê zrównania statusu kobiet i mê¿czyzn w spo³eczeñstwie, a w szczególno¶ci w miejscu pracy.

W Republice Federalnej Niemiec od 1986 roku utar³ siê zwyczaj wrêczania w tym dniu kobietom ró¿; has³em ¶wiêta w tamtym roku by³o "Wir wollen Brot und Rosen" ("Chcemy chleba i ró¿"). W Polsce imprezy te okre¶lane s± przez manifestuj±ce kobiety mianem Manify.

W staro¿ytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono Matronalia, ¶wiêto zwi±zane z pocz±tkiem nowego roku, macierzyñstwem i p³odno¶ci±.

A oto kilka wierszyków w zwiazku z t± wspania³± okazj± jak± jest Dzieñ Kobiet:

Ka¿dego roku jest taki 8 dzieñ
Mimo, ¿e zimowy
To piêkny jak wspania³y letni sen,
Choæ to tylko dzieñ marcowy.

Marzec wyj±³ grosik srebrny,
Teraz bêdzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobieg³,
Kupiæ bukiet w ¶wiêto kobiet.

Dzieñ Kobiet - jak inne dni od ¶wiêta,
wymuszaj± w³a¶nie na nich,
by chatka by³a sprz±tniêta,
i u¶miech go¶ci³ na twarzy.
By tak± by³a Pani± piêkn±,
jak znany obraz na wystawie
a kobieta od ¶wiêta, o spokoju tylko marzy.


Kobieta - to piek³o,
czy s³odki piernik w miodzie,
to u¶miech poranka,
samochód - dobra marka,
jajecznica na ¶niadanie,
czy czyste co dzieñ ubranie?
A mo¿e zmora zielona,
przy której ka¿dy kona,
czy trucizna w galaretce,
niech spróbuje kto zechce.
Dla mnie jeste¶:
s³odki piernik w miodzie,
u¶miech poranka,
samochód - dobra marka,
jajecznica na ¶niadanie
i czyste co dzieñ ubranie!
Kocham Ciê! Kochanie.
¬ród³o: wikipedia.pl, strony.aster.pl