Równaæ szanse 2007
Dodane przez admin dnia 07.09.2007
Równaæ szanse 2007Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równaæ Szanse 2007 Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno¶ci administrowany przez Polsk± Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y.

Celem programu jest
wsparcie inicjatyw spo³ecznych s³u¿±cych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ¿yciowego m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych miast do 20 000 mieszkañców.
Rozszerzona zawarto newsa
Równaæ szanse 2007Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równaæ Szanse 2007 Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno¶ci administrowany przez Polsk± Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y.

Cel programu
Wsparcie inicjatyw spo³ecznych s³u¿±cych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ¿yciowego m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych miast do 20 000 mieszkañców.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskuj±cej
dotacje do 7 000 z³;
szkolenia, doradztwo.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
organizacje pozarz±dowe, a tak¿e gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (równie¿ tworzone przez m³odzie¿) z miejscowo¶ci do 20 tys. mieszkañców
Uwaga:
o dotacjê nie mog± ubiegaæ siê organizacje, które aktualnie realizuj± inne projekty w ramach programu Równaæ Szanse, koñcz±ce siê po 1 pa¼dziernika 2007 r.

Termin realizacji projektu
Projekt nie mo¿e rozpoczynaæ siê wcze¶niej ni¿ 1 stycznia 2008 r. i trwaæ d³u¿ej ni¿ do 30 czerwca 2008 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów
M³odzie¿ w wieku od 13 do 19 lat (ze szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowo¶ci do 20 000 mieszkañców.

Typy dzia³añ i zakres projektów
Zg³aszane wnioski mog± obejmowaæ dzia³ania s³u¿±ce wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

Projekty musz± spe³niaæ nastêpuj±ce wymogi:

Preferowane bêd±
Projekty maj±ce dodatkowe finansowanie w wysoko¶ci co najmniej 20% warto¶ci projektu z innych ¼róde³ lub w formie w³asnego wk³adu finansowego - jako wk³ad w³asny rozumiane jest pokrycie czê¶ci kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel ¶rodków finansowych pozostaj±cych w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak równie¿ racjonalnie wyceniony wk³ad w³asny organizacji sk³adaj±cej wniosek w postaci pracy, udostêpnienia lokalu, ¶rodków transportu itp.

W przypadku projektów sk³adanych przez szko³y, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne preferowane bêd± projekty, gdzie jednym z efektów jest powstanie lokalnej organizacji pozarz±dowej, która bêdzie kontynuowa³a dzia³ania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych m³odzie¿y.

Dotacje nie bêd± przyznawane na pokrycie bie¿±cych kosztów dzia³ania organizacji niezwi±zanych bezpo¶rednio z realizacj± projektu; organizacjê jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); etaty, koszty prowadzenia zajêæ pozalekcyjnych stanowi±cych kontynuacjê realizacji standardowego programu nauczania w szko³ach; pomoc charytatywn±; organizacjê typowych form wypoczynku letniego lub zimowego m³odzie¿y oraz stypendia i mini-dotacje.

Ewentualne wydatki na zakup sprzêtu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania ) i remonty nie mog± przekroczyæ ³±cznie 30% kwoty dotacji, o jak± ubiega siê organizacja wnioskuj±ca.

Procedura sk³adania wniosków
Po pobraniu formularza wniosku ze strony www.rownacszanse.pl lub ze stron organizacji – Partnerów Regionalnych:
Stowarzyszenie "Tratwa", Olsztyn www.tratwa.pl
Centrum Wolontariatu, Lublin www.wolontariat.org.pl/lublin
Centrum Wolontariatu, S³upsk www.wolontariat.org.pl/slupsk
K³odzkie Towarzystwo O¶wiatowe, K³odzko www.K-T-O.prv.pl
Stowarzyszenie "Centrum PISOP", Leszno www.pisop.org.pl

nale¿y go wype³niæ, a nastêpnie:
wersjê papierow± wraz z za³±cznikami nale¿y przes³aæ na adres:

Uwaga:

Informacje dodatkowe

Ponadto informacji o programie udziela Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y telefonicznie (22) 826 10 16, poczt± elektroniczn±: rownacszanse@pcyf.org.pl lub na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/viewforum.php?f=8

 

Pobierz pliki

Uwaga:
Formularz wniosku do ka¿dego punktu ma dopasowane pole tekstowe (szary prostok±t) o okre¶lonej (podanej we wniosku) liczbie znaków, czcionce i wielko¶ci liter. Ustawieñ tych nie mo¿na samodzielnie zmieniæ.
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie to dla Pañstwa u³atwieniem w wype³nieniu formularza. Jednocze¶nie prosimy o nie przenoszenie formularza wniosku do innych programów oraz ustawieñ.