¯yczenia ¶wi±teczne
Dodane przez admin dnia 22.12.2007
¦wiêta Bo¿ego NarodzeniaAby przy ¶wi±tecznym stole nie zabrak³o zdrowia, rado¶ci i ciep³a,
A Nowy Rok niós³ ze sob± szczê¶cie i pomy¶lno¶æ,
Aby wspania³y ¶wi±teczny klimat go¶ci³ w Waszych domach przez ca³y rok!

Rozszerzona zawarto newsa