Przys³owia o lutym
Dodane przez admin dnia 31.01.2008
Luty Przys³owia o lutym:
"Idzie luty, podkuj buty",
"Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi",
"Gdy luty z wiatrami, rych³a wiosna przed nami"
"W lutym wody wiele, w lecie g³odne ciele".

Co nas czeka w kolejnych dniach lutego?

Rozszerzona zawarto newsa
Luty* * * 1 lutego * * *

Czasem siê Luty zlituje, ¿e cz³ek niby wiosnê czuje, ale czasem siê tak z¿yma, ¿e cz³ek prawie nie wytrzyma.


* * * 2 lutego * * *

Gdy na Gromnice roztaje, rzadkie bêd± urodzaje.
Gdy w Gromnice piêknie wszêdzie, tedy dobra wiosna bêdzie.
Gdy w Gromniczn± jest ³adnie, du¿o ¶niegu jeszcze spadnie.
Gdy w Gromnicê z dachów ciecze, zima jeszcze siê przewlecze.
Gromniczna pogodna, bêdzie jesieñ dorodna.
Kiedy Gromniczna zimê traci, to ¦wiêty Maciej (24.02) j± wzbogaci.
Kiedy w Gromniczn± gê¶ chodzi po wodzie, to bêdzie na Wielkanoc chodziæ po lodzie.
Na Gromnicê - masz zimy po³owicê.
Jak s³oñce jasno ¦wieci na Gromnice, to przyjd± wielkie mrozy i ¶nie¿yce.
Jaka Gromniczna bracie, taki ¦wiêty Maciej (24.02)
Gdy jasne s³oñce w dzieñ gromniczny bêdzie, wiêcej ni¿ przedtem ¶niegu spadnie wszêdzie.
Gromnice w ¶niegu, wiosna jest w biegu, lecz gdy pogoda, dla wiosny zawoda.
Jak na Matkê Gromniczn±, tak na ¦wiêty Józef (19.03).
Jak suche i jasne Gromnice, przyjd± jeszcze ¶nie¿yce.
Jasna Gromnica - z³a orêdownica.
Kiedy na Gromniczn± mróz, z³aduj sanie, szykuj wóz.
Maria pogodna, bêdzie jesieñ dorodna.
Na Gromniczn± Pan Bóg daje, czasem mróz, czasem roztaje.
Na Oczyszczenie Marii Panny, zbli¿a siê koniec sanny.
Pamiêtaj, ¿e Gromnica, to ju¿ zimy po³owica, ale ¿adna te¿ nowina, gdy dopiero siê zaczyna.


* * * 3 lutego * * *

Jak pogoda w ¦w. B³a¿eja, bêdzie ze ¶niegiem Wielka Niedziela.
Jak ¶nieg na ¦w. B³a¿eja, pogodna bêdzie Wielka Niedziela.
Deszcz na ¦wiêtego B³a¿eja, s³aba wiosny nadzieja.
Pogoda na ¦wiêtego B³a¿eja, dobra wiosny nadzieja.
¦wiêty B³a¿ej, gard³a zagrzej.


* * * 4 lutego * * *

Gdy ciep³o w lutym, zimno w marcu bywa, d³ugo potrwa zima, rzecz to niew±tpliwa.
Kiedy w lutym rosa pada, nowe mrozy zapowiada.
Jak luty nastaje, ¶nieg jeszcze nie taje.


* * * 5 lutego * * *

Gdy ¦w. Agata po b³ocie brodzi, cz³ek w Zmartwychwstanie (31.03) po lodzie chodzi.
W dzieñ Agaty, to dopiero pó³ zimy rogatej.
¦w. Agata w zimê bogata.Po ¦wiêtej Agacie widzimy myszy w chacie.
¦wiêta Agata chatê wymiata.


* * * 6 lutego * * *

Na dzieñ ¦wiêtej Doroty, ma byæ ¶niegu nad p³oty.
Po ¦wiêtej Dorocie wioska ca³a w b³ocie.
¦w. Dorota zapowiada ¶nieg i b³ota.
Po ¦w. Dorocie wyschn± chusty na p³ocie, a jak nie wyschn±, to cz³eka mrozy do cha³upy wepchn±.


* * * 7 lutego * * *

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy ju¿ nied³uga zima.
Je¶li luty ¶nie¿ny, mro¼ny, spodziewaj siê wczesnej wiosny.
Gdy w lutym do po³owy zima siê wysili, to na koniec miesi±ca ju¿ siê nie wychyli.


* * * 8 lutego * * *

Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok s³otny i nieurodzaje.
Je¶li ci jeszcze nie dokuczy³ luty, to pal dobrze w kominie i miej ko¿uch suty.
Jak dym w górê szybuje, zawsze to mróz zwiastuje.


*
* * 9 lutego * * *


W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry czêste s± w tym roku.
Kiedy kot w lutym na s³onku siê grzeje, musi w marcu zaj¶c na przypiecek.
Gdy wiatr ostro w lutym wieje, ch³op ma dobr± nadziejê.
Luty sta³y, latem upa³y.


* * * 10 lutego * * *

Jaka w zapustn± niedzielê pogoda, tak± te¿ Wielkanoc poda.
Miêsopust w s³oñcu, ¶migus na przypiecku.
Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 40 dni takich zwiastuje.
Na ¦w. Jacenty - ³ami± siê pod lodem prêty.
Scholastyka - mróz utyka, zanim Walenty (14.02) nam za¶wiêci, obaczymy, mróz kark skrêci.
Chmury w lutym ku pó³nocy, to s± ciep³a prorocy.


* * * 11 lutego * * *

Kiedy luty pofolguje, marzec zimê zreperuje.
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy ju¿ nied³uga zima.
Zwykle luty ostro kuty, czasem luty same pluty.
Luty miesi±c bardzo zmienny: pó³ zimowy, pó³ wiosenny.
Gdy w lutym topnieje, to na wiosnê mróz bieleje.


* * * 12 lutego * * *

Na ¦wiêtego Ludwika na grudzie koñ utyka.


* * * 13 lutego * * *

Dzionki mrozne i dni pluty, s³owem zwyk³y miesi±c luty.
Jak siê luty ulituje, to siê mróz pofolguje.
Luty gdy wiatrów i mrozów nie daje, prowadzi rok s³otny i nieurodzaje.


* * * 14 lutego * * *

Gdy na ¦wiêty Walek deszcze, mrozy wróc± jeszcze.
Jak Walenty nie poleje, to na wiosnê masz nadziejê.
Gdy na ¦w. Walenty mróz, chowaj sanie, szykuj wóz.
¦wiêty Walenty bywa nieugiêty.( mro¼ny)
Na ¦w. Walentego bywa mróz ju¿ do niczego.
¦wiêty Walenty rad odmrozi piêty.


* * * 15 lutego * * *

Dzisiaj po Walentym, kto nie kocha ten przeklêty.
By nie dokucza³ luty, pal w kominie i miej ko¿uch suty.
Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty.
Gdy nie wymrozi zima, sierpieñ zbieraæ co nie ma.


* * * 16 lutego * * *

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.
Czasem tak siê luty rozklei, ¿e siê wó³ napije z kolei.
Lepiej widzieæ wilka w lesie, ni¿ furmana w lutym w polu.
W lutym wiele wody -ca³e lato bez pogody.
Luty ciep³y obiecuje, wiosny zimnej nie daruje.


* * * 17 lutego * * *

W lutym wody wiele, w lecie g³odne i cielê.
Kiedy w lutym wóz, szykuj ch³opie wóz.
Gdy luty bez mrozów i nieburzliwy, rok bywa s³otny i nieurodziwy.
Gdy ciep³y luty, patrz jakie masz buty.
Gdy luty ciep³y i o wodzie, wiosna pó¼na i o ch³odzie.


* * * 18 lutego * * *

Jaka pogoda w dzieñ Bo¿ego Narodzenia, taka te¿ bêdzie od Ignacego (01.02) po Szymona umêczonego.
Czasem luty tak siê zlituje, ¿e cz³ek boso w pole wêdruje.
Gdy mróz w lutym d³ugo trzyma, wtedy ju¿ nied³uga zima,
lecz gdy w lutym z dachów ciecze, zima d³ugo siê przewlecze.
Kiedy luty schodzi, cz³ek po wodzie brodzi.


* * * 19 lutego * * *

Kto w niedzielê jarmarczy, temu na sól nie starczy.
W ¦wiêtego Konrada, zima nie rada.
Luty, szykuj buty, bo nadejd± deszcze, pluty.
Kiedy w lutym tajanie, szykuj ch³opie sanie.
Zimê u¶mierza wiosna, wiosnê lato niszczy.
Gdy muszki w lutym lataj±, to w marcu w rêce dmuchaj±.


* * * 20 lutego * * *

D³u¿ej ¶wiat zima ziêbi, ni¿ lato zagrzewa.
Gdy ciep³o w lutym, zimno w marcu bywa, paszy trzeba zachowaæ, by jej potem nie kupowaæ.
Je¶li luty ¶nie¿ny, mro¼ny, spodziewaj siê wczesnej wiosny.


* * * 21 lutego * * *

W zimie piecze - w lecie ciecze, a co zima przych³odzi - lato wynagrodzi.
Miesi±c luty w lód okuty, czasem za¶ i pe³en pluty.
Gdy luty zimny i suchy, sierpieñ bêdzie gor±cy.


* * * 22 lutego * * *

Gdy mróz w lutym dwudziestym drugim, dzieñ straszy nas mrozem d³ugim.


* * * 23 lutego * * *

Po suchej zimie, wiosna bez deszczów nie minie.
Silne wiatry przy koñcu lutego, spodziewaj siê zatem lata ¿yznego.
Po lutym marzec ¶pieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.
Jak w lutym rosa pada, nocne przymrozki w maju zapowiada.


* * * 24 lutego * * *

Jaka pogoda w nocy ¦wiêtego Piotra i Macieja (24.02) takiej czterdzie¶ci dni i nocy nadzieja.
Je¿eli ciep³o w dzieñ ¦wiêtego Piotra, to zima do Wielkiej Nocy potrwa.
Kiedy ¦wiêty Pieter grzeje, za wiosn± jeszcze trzykroæ kur zapieje.
Zimno w Piotra Stolicê, czterdzie¶ci dni takich naliczê.
W Katedrê Piotra ostry czas, dni 40 trwa on wraz.
Je¿eli w ¦w. Piotra w lutym ciep³o s³u¿y, do Wielkanocy zima czasy swe przed³u¿y.
Na ¦wiêtego Maciej lody, wróc± d³ugie ch³ody.
Na ¦wiêty Maciej lody wró¿± d³ugie ch³ody, a gdy p³ynie struga, to zima nied³uga.
Gdy na Macieja przejrzy ¿yto nieba, to siê spodziewaæ mo¿na du¿o chleba.
Jak ko³ek po p³ocie, tak Maciek Dorocie.
Gdy ¦wiêty Maciej zimê poprawia, to Oblubieniec (19.03) mrozy zostawia.
Na ¦wiêtego Macieja pierwsza wiosny nadzieja.
Przed Maciejem jak po³amie lody, po Macieju szukaj pod lodem wody.
¦wiêty Maciej albo topi lody, albo te¿ je robi z wody.


* * * 25 lutego * * *

Skoro po Macieju drzewa siê ogrzej±, leæ do sadu, oczy¶æ go z owadów.
Je¶li w lutym rosa pada, nocne przymrozki w maju zapowiada.
Kiedy w lutym wiatr z zachodu bywa, p³onny rok rolnikom obiecywa.


* * * 26 lutego * * *

Luty najmniejszy, lecz najdokuczniejszy.
Je¶li luty ciep³o trzyma, bêdzie jeszcze w marcu zima.
Kiedy s³oñce rano wstanie, nie wierz pogodzie mospanie.
Je¶li gêsi na jednej nodze stoj± (zim±), bêdzie mróz.


* * * 27 lutego * * *

Gdy Damian przynosi deszcze, nie raz zagrzmi jeszcze.
W lutym muchy brzêcz±, w marcu dêby jêcz±. (przyp.. pêkaj± od mrozu)
Gdy luty z ciep³em chodzi, to marzec wych³odzi.
Gdy luty z wiatrami, rych³a wiosna przed nami.


* * * 28 lutego * * *

W lutym lepszy wilk przy progu, ni¿ ch³op i koñ przy p³ugu.
Czasem luty siê zlituje, ¿e cz³ek niby wiosnê czuje, ale czêsto oszukuje.
W lutym mróz i ¶nieg sta³y czyni± w lecie upa³ trwa³y.
W lutym ¶niegi i mróz sta³y czyni± w lecie upa³y, gdy burze, deszcze panuj±, dobry plon nam obiecuj±.


* * * 29 lutego * * *

Raz na cztery lata mo¿emy dzisiaj ¶wiêtowaæ z tymi którzy obchodz± urodziny 4 razy rzadziej ni¿ inni :-)


Luty