"Poznajemy parki krajobrazowe Polski" - fina³ wojewódzki VII edycji konkursu
Dodane przez admin dnia 05.03.2008
fina³ wojewódzki VII edycji ogólnopolskiego konkursu 4 marca 2008 roku w Tarnowie odby³ siê fina³ wojewódzki VII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy parki krajobrazowe Polski" Nasi uczniowie Micha³ Legutko 3b, Micha³ Mos 3b, Kamil G±dek 2a i £ukasz Padula 2a dru¿ynowo zajêli II miejsce. Czytaj dalej...

Rozszerzona zawarto newsa
fina³ wojewódzki VII edycji ogólnopolskiego konkursu 4 marca 2008 roku w Tarnowie odby³ siê fina³ wojewódzki VII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy parki krajobrazowe Polski" Nasi uczniowie Micha³ Legutko 3b, Micha³ Mos 3b, Kamil G±dek 2a i £ukasz Padula 2a dru¿ynowo zajêli II miejsce.

Ka¿dy z uczestników musia³ samodzielnie rozwi±zaæ test oraz rozpoznaæ 10 gatunków ro¶lin i 10 gatunków zwierz±t chronionych. Do I miejsca zabrak³o nam 3 punktów.

Nasi uczniowie zdobyli dla szko³y dyplom i ksi±¿ki do szkolnej biblioteki oraz indywidualne nagrody i dyplomy.

Gratulujemy!


Zobacz zdjêcia z konkursu.


Parki 2008 fina³