List Dyrektora CKE do Gimnazjalistów 2008
Dodane przez admin dnia 20.04.2008
Centralna Komisja Egzaminacyjna egzamin gimnazjalny
List Dyrektora CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) do Gimnazjalistów.

22 i 23 kwietnia 2008 roku przyst±picie do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego. Jest on podsumowaniem Waszej nauki w gimnazjum i sprawdzianem opanowania wiadomo¶ci i umiejêtno¶ci okre¶lonych w standardach wymagañ egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych i z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Czytaj dalej...

Rozszerzona zawarto newsa
Centralna Komisja Egzaminacyjna egzamin gimnazjalny
Warszawa, 21 kwietnia 2008 r.

Drodzy Gimnazjali¶ci,22 i 23 kwietnia 2008 roku przyst±picie do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego.
Jest on podsumowaniem Waszej nauki w gimnazjum i sprawdzianem opanowania wiadomo¶ci i umiejêtno¶ci okre¶lonych w standardach wymagañ egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych i z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Uzyskane przez Was wyniki, mimo ¿e nie maj± wp³ywu na promocjê, bêd± decydowaæ, czy znajdziecie siê na li¶cie uczniów wybranej przez siebie szko³y i bêdziecie mogli realizowaæ swoje plany i marzenia.

To s± bardzo wa¿ne dni w Waszym ¿yciu z tego jeszcze powodu, ¿e w tych dniach ka¿dy z Was staje siê reprezentantem Swojej szko³y.

Wasza postawa w trakcie egzaminu oraz uzyskane wyniki poka¿±, jak skuteczny okaza³ siê trud tych, którzy wprowadzali Was w ¶wiat wiedzy, kszta³cili umiejêtno¶ci jej wykorzystywania, wdra¿ali do samodzielno¶ci, pomagali w podejmowaniu decyzji dotycz±cych dalszej edukacji i przygotowywali do aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym. Dzi¶ Wasz sukces bêdzie równie¿ sukcesem Waszych szkó³.

Wyniki egzaminu poznacie 12 czerwca. W tym dniu okrêgowe komisje egzaminacyjne prze¶l± do wszystkich szkó³ informacje o liczbie punktów, które ka¿dy z Was uzyska³ za ca³y test (obie jego czê¶ci) i za poszczególne obszary standardów wymagañ egzaminacyjnych.

W tym samym czasie umie¶cimy na naszej stronie internetowej (www.cke.edu.pl) materia³y, które pomog± Wam te wyniki „prze³o¿yæ"na osi±gniêcia i porównaæ z osi±gniêciami Waszych rówie¶ników w ca³ym kraju. Takie same materia³y znajdziecie te¿ na stronach okrêgowych komisji egzaminacyjnych.

W dniu ka¿dej czê¶ci egzaminu opublikujemy zadania, które rozwi±zywali¶cie.
Maj± one uk³ad inny ni¿ w arkuszu egzaminacyjnym. Przy ka¿dym zadaniu okre¶lili¶my, jak± umiejêtno¶æ ono sprawdza. Ponadto zaznaczyli¶my poprawne rozwi±zania albo podali¶my przyk³ady prac ocenionych na maksymaln± liczbê punktów.

Zachêcam Was do uwa¿nej lektury tego materia³u – najlepiej wspólnie z rodzicami lub z opiekunami.

¯yczê Wam m±drych przemy¶leñ i jak najlepszych wyników.


Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej