Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
List Dyrektora CKE do Gimnazjalistów 2008
Newsy
Centralna Komisja Egzaminacyjna egzamin gimnazjalny
Warszawa, 21 kwietnia 2008 r.

Drodzy Gimnazjali¶ci,22 i 23 kwietnia 2008 roku przyst±picie do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego.
Jest on podsumowaniem Waszej nauki w gimnazjum i sprawdzianem opanowania wiadomo¶ci i umiejêtno¶ci okre¶lonych w standardach wymagañ egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych i z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Uzyskane przez Was wyniki, mimo ¿e nie maj± wp³ywu na promocjê, bêd± decydowaæ, czy znajdziecie siê na li¶cie uczniów wybranej przez siebie szko³y i bêdziecie mogli realizowaæ swoje plany i marzenia.

To s± bardzo wa¿ne dni w Waszym ¿yciu z tego jeszcze powodu, ¿e w tych dniach ka¿dy z Was staje siê reprezentantem Swojej szko³y.

Wasza postawa w trakcie egzaminu oraz uzyskane wyniki poka¿±, jak skuteczny okaza³ siê trud tych, którzy wprowadzali Was w ¶wiat wiedzy, kszta³cili umiejêtno¶ci jej wykorzystywania, wdra¿ali do samodzielno¶ci, pomagali w podejmowaniu decyzji dotycz±cych dalszej edukacji i przygotowywali do aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym. Dzi¶ Wasz sukces bêdzie równie¿ sukcesem Waszych szkó³.

Wyniki egzaminu poznacie 12 czerwca. W tym dniu okrêgowe komisje egzaminacyjne prze¶l± do wszystkich szkó³ informacje o liczbie punktów, które ka¿dy z Was uzyska³ za ca³y test (obie jego czê¶ci) i za poszczególne obszary standardów wymagañ egzaminacyjnych.

W tym samym czasie umie¶cimy na naszej stronie internetowej (www.cke.edu.pl) materia³y, które pomog± Wam te wyniki „prze³o¿yæ"na osi±gniêcia i porównaæ z osi±gniêciami Waszych rówie¶ników w ca³ym kraju. Takie same materia³y znajdziecie te¿ na stronach okrêgowych komisji egzaminacyjnych.

W dniu ka¿dej czê¶ci egzaminu opublikujemy zadania, które rozwi±zywali¶cie.
Maj± one uk³ad inny ni¿ w arkuszu egzaminacyjnym. Przy ka¿dym zadaniu okre¶lili¶my, jak± umiejêtno¶æ ono sprawdza. Ponadto zaznaczyli¶my poprawne rozwi±zania albo podali¶my przyk³ady prac ocenionych na maksymaln± liczbê punktów.

Zachêcam Was do uwa¿nej lektury tego materia³u – najlepiej wspólnie z rodzicami lub z opiekunami.

¯yczê Wam m±drych przemy¶leñ i jak najlepszych wyników.


Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2013_50
zakonczenie2013_50
Zakoñczenie roku szk. 2012/13
Najlepsze zdjcie
niepodleglosc2013_15
niepodleglosc2013_15
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2013
Z ycia szkoy
niepodleglosc2012_48
niepodleglosc2012_48
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365561 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213768 Unikalnych wizyt