Terminarz rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych 2008/2009 - przypomnienie
Dodane przez admin dnia 14.05.2008
Terminy rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych
Przypominamy uczniom klas III o terminach rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.

Rozszerzona zawarto newsa
Terminy rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych
Przypominamy uczniom klas III o terminach rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.

Decyzja Ma³opolskiego Kuratora O¶wiaty w Krakowie z dn. 18 stycznia 2008 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 do szkó³ ponadgimnazjalnych, okre¶lenia terminów sk³adania dokumentów, potwierdzania woli podjêcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z jêzyka polskiego i trzech wybranych zajêæ edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osi±gniêæ kandydatów oraz zasad rekrutacji.


Plik word Pobierz TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKó³ PONADGIMNAZJALNYCH DLA M³ODZIE¿Y NA ROK SZKOLNY 2008/2009.
Plik wordPobierz ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY OSI±GNIêæ WPISANYCH NA ¶WIADECTWIE KANDYDATA.
Wiêcej informacji o rekrutacji znajdziesz na stronie
http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=2328