Zbiórka zu¿ytych baterii 2009
Dodane przez admin dnia 11.06.2009
Zbiórka zu¿ytych baterii 2009
W naszej szkole podobnie jak w latach ubieg³ych trwa zbiórka zu¿ytych i przeterminowanych baterii. Dlaczego nie nale¿y wyrzucaæ zu¿ytych baterii do ¶mieci? Poniewa¿ ze wzglêdu na sk³ad chemiczny nale¿± one do odpadów niebezpiecznych stanowi±c zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia ludzi oraz zwierz±t i ca³ego ¶rodowiska.

Rozszerzona zawarto newsa
Zbiórka zu¿ytych bateriiW naszej szkole podobnie jak w latach ubieg³ych trwa zbiórka zu¿ytych i przeterminowanych baterii. Dlaczego nie nale¿y wyrzucaæ zu¿ytych baterii do ¶mieci? Poniewa¿ ze wzglêdu na sk³ad chemiczny nale¿± one do odpadów niebezpiecznych stanowi±c zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia ludzi oraz zwierz±t i ca³ego ¶rodowiska.

W sk³ad baterii wchodz± bardzo szkodliwe dla ¶rodowiska naturalnego zwi±zki rtêci Hg, kadmu Cd i o³owiu Pb, które zaliczane s± do tzw. metali ¶mierci. S± one powodem wielu gro¼nych chorób u cz³owieka, w tym chorób nowotworowych.

Zbiórka zu¿ytych baterii ma na celu ich unieszkodliwienie. Proces ten polega na poddaniu odpadów niebezpiecznych procesom przekszta³cenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro¿enia dla ¶rodowiska, w tym dla zdrowia lub ¿ycia ludzi.

Od dzi¶ ¿adna zu¿yta bateria nie powinna trafiæ do twojego kosza na ¶mieci . Zadbaj o swoje zdrowie!

Zbiórk± zu¿ytych baterii zajmuje siê pani Janina Konstanty.

 

W roku szkolnym 2008/2009 najwiêcej baterii zebrali i przynie¶li do szko³y uczniowie:

Malarz Krzysztof 1a (201), Kulig Tomasz 3b (161), Soboñ Dorota 2b (130), Padula Iwona 2b (118), Pociecha Bart³omiej 3b (113), K³odnicka Aleksandra 2b (114), Tokarczyk Patryk 2a (108), Bo³oz Filip 1a (106), Wróbel Karol 2a (97), Sadowski Grzegorz 3a (82), Grucela Przemys³aw 3b (82), Klóska Waldemar 3b (78), Klag Marcin 2b (70).

Za ka¿dy kilogram baterii otrzymujemy 1 punkt. Punkty bêdziemy mogli wymieniæ na nagrody.

Dziêkujê wszystkim za aktywny udzia³ w zbiórce zu¿ytych baterii. Cenna jest ka¿da przyniesiona bateria, która za po¶rednictwem firmy REBA ulega utylizacji i nie zagra¿a ¶rodowisku.


Zbiórka zu¿ytych baterii trwa ca³y czas.

Janina Konstanty - opiekun LOP


Zu¿yte baterie

Zu¿yte baterie