Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zbiórka zu¿ytych baterii 2009
NewsyZbiórka zu¿ytych bateriiW naszej szkole podobnie jak w latach ubieg³ych trwa zbiórka zu¿ytych i przeterminowanych baterii. Dlaczego nie nale¿y wyrzucaæ zu¿ytych baterii do ¶mieci? Poniewa¿ ze wzglêdu na sk³ad chemiczny nale¿± one do odpadów niebezpiecznych stanowi±c zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia ludzi oraz zwierz±t i ca³ego ¶rodowiska.

W sk³ad baterii wchodz± bardzo szkodliwe dla ¶rodowiska naturalnego zwi±zki rtêci Hg, kadmu Cd i o³owiu Pb, które zaliczane s± do tzw. metali ¶mierci. S± one powodem wielu gro¼nych chorób u cz³owieka, w tym chorób nowotworowych.

Zbiórka zu¿ytych baterii ma na celu ich unieszkodliwienie. Proces ten polega na poddaniu odpadów niebezpiecznych procesom przekszta³cenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro¿enia dla ¶rodowiska, w tym dla zdrowia lub ¿ycia ludzi.

Od dzi¶ ¿adna zu¿yta bateria nie powinna trafiæ do twojego kosza na ¶mieci . Zadbaj o swoje zdrowie!

Zbiórk± zu¿ytych baterii zajmuje siê pani Janina Konstanty.

 

W roku szkolnym 2008/2009 najwiêcej baterii zebrali i przynie¶li do szko³y uczniowie:

Malarz Krzysztof 1a (201), Kulig Tomasz 3b (161), Soboñ Dorota 2b (130), Padula Iwona 2b (118), Pociecha Bart³omiej 3b (113), K³odnicka Aleksandra 2b (114), Tokarczyk Patryk 2a (108), Bo³oz Filip 1a (106), Wróbel Karol 2a (97), Sadowski Grzegorz 3a (82), Grucela Przemys³aw 3b (82), Klóska Waldemar 3b (78), Klag Marcin 2b (70).

Za ka¿dy kilogram baterii otrzymujemy 1 punkt. Punkty bêdziemy mogli wymieniæ na nagrody.

Dziêkujê wszystkim za aktywny udzia³ w zbiórce zu¿ytych baterii. Cenna jest ka¿da przyniesiona bateria, która za po¶rednictwem firmy REBA ulega utylizacji i nie zagra¿a ¶rodowisku.


Zbiórka zu¿ytych baterii trwa ca³y czas.

Janina Konstanty - opiekun LOP


Zu¿yte baterie

Zu¿yte baterie

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
szlakiem_archit_drewn_05
szlakiem_archit_drewn_05
Szlakiem Architektury Drewnianej 2007
Najlepsze zdjcie
hala2012_65
hala2012_65
Po¶wiêcenie hali sportowej 2012
Z ycia szkoy
dzien_dziecka2012_033
dzien_dziecka2012_033
Dzieñ dziecka 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365563 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213965 Unikalnych wizyt