X Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2009
Dodane przez admin dnia 05.12.2009
X Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2009
2. grudnia 2009 r. Emilia Dziedzina z III a i Karol Kolbusz z II a zajêli V miejsce w X Powiatowym Konkursie Ekologicznym, który odby³ siê w Starym S±czu.
Rozszerzona zawarto newsa
X Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2009
Dnia 2 XII 2009 roku Emilia Dziedzina z III a i Karol Kolbusz z II a zajêli V miejsce w X Powiatowym Konkursie Ekologicznym, który odby³ siê w Starym S±czu. W konkursie wziê³o udzia³ 17 gimnazjów. Za zajêcie V miejsca nasze gimnazjum otrzyma³o encyklopediê "Ziemia" do szkolnej biblioteki.

Emilia Dziedzina indywidualnie zajê³a IV miejsce i zdoby³a wyró¿nienie i cenne nagrody ksi±¿kowe. Karol Kolbusz równie¿ otrzyma³ dyplom i nagrodê ksi±¿kow±.


ZOBACZ ZDJÊCIA...


Opieka i przygotowanie uczniów: Pani Janina Konstanty


Gratulujemy!