Edukacyjna Warto¶æ Dodana 2009 Gimnazjum Rytro
Dodane przez admin dnia 06.12.2009
Edukacyjna Warto¶æ Dodana EWD Gimnazjum Rytro
Zapraszamy do zapoznania siê z grudniowym wydaniem biuletynu z ¿ycia ma³opolskiej o¶wiaty, który w ca³o¶ci po¶wiêcony jest nowej metodzie mierzenia jako¶ci pracy szkó³ – Edukacyjnej Warto¶ci Dodanej. Prezentuje szko³y sukcesu, a obok nich – szko³y wspieraj±ce, które wiele wysi³ku wk³adaj± w uzyskanie jak najlepszych efektów kszta³cenia.


Rozszerzona zawarto newsa

Edukacyjna Warto¶æ Dodana EWD Gimnazjum Rytro

Zapraszamy do zapoznania siê z grudniowym wydaniem biuletynu z ¿ycia ma³opolskiej o¶wiaty, który w ca³o¶ci po¶wiêcony jest nowej metodzie mierzenia jako¶ci pracy szkó³ – Edukacyjnej Warto¶ci Dodanej. Prezentuje szko³y sukcesu, a obok nich – szko³y wspieraj±ce, które wiele wysi³ku wk³adaj± w uzyskanie jak najlepszych efektów kszta³cenia.

 

W Biuletynie Informacyjnym Kuratorium O¶wiaty w Krakowie swoje miejsce znalaz³y nie tylko szko³y powszechnie znane. Macie Pañstwo okazjê poczytaæ te¿ o tym, jakimi metodami i z jak± pasj± nauczyciele pracuj± w niewielkich miejscowo¶ciach, oddalonych od wielkich aglomeracji. Mimo to placówki te odnosz± sukcesy na swoj± miarê. Entuzjazm nauczyciela, jego sympatia do uczniów i dobre pomys³y na to, by m³odzi ludzie na zajêciach siê nie nudzili, by lekcje by³y prowadzone w sposób ciekawy i urozmaicony, s± bowiem czêsto najwiêkszym skarbem, jaki w procesie nauczania mog± otrzymaæ uczniowie. Takich lekcji, takich nauczycieli siê nie zapomina, bo jest to dar na ca³e ¿ycie.

 

Szko³y przedstawiaj± swoje, sprawdzane latami, metody pracy. Wa¿ne, by widz±c, ¿e która¶ z nich „nie dzia³a” albo wymaga ulepszenia, dokonywa³y analizy i bie¿±cej ewaluacji, zmienia³y te¿ szybko swój sposób postêpowania, decyduj±c siê na inny, skuteczniejszy.W¶ród szkó³ sukcesu znajduje siê tak¿e Gimnazjum w Rytrze.


Przeczytaj wiêcej informacji w Biuletynie...


Trzyletnie wska¼niki egzaminacyjne dla gimnazjów - wyszukiwarka szkó³ . Wska¼niki s± pomy¶lane jako ¼ród³o informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnêtrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzuj± gimnazja ze wzglêdu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywno¶æ nauczania.

Nale¿y podkre¶liæ, ¿e publikacja charakterystyk gimnazjów ma charakter pilota¿owy.