Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Edukacyjna Warto¶æ Dodana 2009 Gimnazjum Rytro
Newsy

Edukacyjna Warto¶æ Dodana EWD Gimnazjum Rytro

Zapraszamy do zapoznania siê z grudniowym wydaniem biuletynu z ¿ycia ma³opolskiej o¶wiaty, który w ca³o¶ci po¶wiêcony jest nowej metodzie mierzenia jako¶ci pracy szkó³ – Edukacyjnej Warto¶ci Dodanej. Prezentuje szko³y sukcesu, a obok nich – szko³y wspieraj±ce, które wiele wysi³ku wk³adaj± w uzyskanie jak najlepszych efektów kszta³cenia.

 

W Biuletynie Informacyjnym Kuratorium O¶wiaty w Krakowie swoje miejsce znalaz³y nie tylko szko³y powszechnie znane. Macie Pañstwo okazjê poczytaæ te¿ o tym, jakimi metodami i z jak± pasj± nauczyciele pracuj± w niewielkich miejscowo¶ciach, oddalonych od wielkich aglomeracji. Mimo to placówki te odnosz± sukcesy na swoj± miarê. Entuzjazm nauczyciela, jego sympatia do uczniów i dobre pomys³y na to, by m³odzi ludzie na zajêciach siê nie nudzili, by lekcje by³y prowadzone w sposób ciekawy i urozmaicony, s± bowiem czêsto najwiêkszym skarbem, jaki w procesie nauczania mog± otrzymaæ uczniowie. Takich lekcji, takich nauczycieli siê nie zapomina, bo jest to dar na ca³e ¿ycie.

 

Szko³y przedstawiaj± swoje, sprawdzane latami, metody pracy. Wa¿ne, by widz±c, ¿e która¶ z nich „nie dzia³a” albo wymaga ulepszenia, dokonywa³y analizy i bie¿±cej ewaluacji, zmienia³y te¿ szybko swój sposób postêpowania, decyduj±c siê na inny, skuteczniejszy.W¶ród szkó³ sukcesu znajduje siê tak¿e Gimnazjum w Rytrze.


Przeczytaj wiêcej informacji w Biuletynie...


Trzyletnie wska¼niki egzaminacyjne dla gimnazjów - wyszukiwarka szkó³ . Wska¼niki s± pomy¶lane jako ¼ród³o informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnêtrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzuj± gimnazja ze wzglêdu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywno¶æ nauczania.

Nale¿y podkre¶liæ, ¿e publikacja charakterystyk gimnazjów ma charakter pilota¿owy. Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2011_33
zakonczenie2011_33
Zakoñczenie roku szk. 2010/2011
Najlepsze zdjcie
rozpoczecie2011_11
rozpoczecie2011_11
Rozpoczêcie roku szkolnego 2011/2012
Z ycia szkoy
slubowanie2006_01
slubowanie2006_01
¦lubowanie 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368854 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726497 Unikalnych wizyt