Szko³a bez przemocy
Dodane przez admin dnia 29.01.2010
Szko³a bez przemocy
Jak przeciwdzia³aæ agresji s³ownej dzieci? Zapraszamy do zapoznania siê z kilkoma praktycznymi poradami.

Rozszerzona zawarto newsa
Szko³a bez przemocy
Jak przeciwdzia³aæ agresji s³ownej dzieci? Zapraszamy do zapoznania siê z kilkoma praktycznymi poradami.

JAK RODZICE MOG¡ PRZECIWDZIA£AÆ AGRESJI S£OWNEJ DZIECI?

Rodzice mog± wspieraæ dzia³ania szko³y w przeciwdzia³aniu agresji s³ownej uczniów poprzez:
 1. okazywanie dzieciom ciep³a, zaanga¿owanie siê w ich sprawy, tworzenie przyjaznej atmosfery w domu, klimatu akceptacji, zrozumienia, zaufania. Wa¿ne jest s³uchanie dzieci i rozwi±zywanie z nimi problemów,

 2. aktywne uczestniczenie w ¿yciu szko³y, uczestniczenie w zebraniach i wspó³dzia³anie ze szko³± w realizacji zadañ,

 3. dbanie o przestrzeganie szkolnych regulaminów, nawet, gdy dziecko siê z nimi nie zgadza,

 4. nie reagowanie agresj± s³own± w obecno¶ci dziecka na sygnalizowany przez nie problem,

 5. nie podwa¿anie autorytetu nauczycieli w oczach dziecka - w trudnych sprawach powinni spokojnie, rzeczowo wyja¶niæ sprawê z nauczycielem,

 6. eliminowanie i wyja¶nianie dziecku negatywnych zjawisk prezentowanych przez media, ograniczanie ogl±dania filmów ukazuj±cych obrazy agresji, kontrolowanie czasu jakie dziecko spêdza przed komputerem,

 7. kontrolowanie w jaki sposób dziecko spêdza wolny czas, ograniczanie negatywnego wp³ywu ¶rodowiska rówie¶niczego.JAK WYCHOWAWCA MO¯E PRZECIWDZIA£AÆ AGRESJI W KLASIE?

Wychowawca klasy w celu przeciwdzia³ania agresji s³ownej w klasie powinien:
 1. dobrze poznaæ uczniów w klasie - ich ¶rodowisko rodzinne, potrzeby i zainteresowania,

 2. zyskaæ zaufanie uczniów, by chcieli z nim rozmawiaæ o trudnych sprawach,

 3. mieæ nie tylko dobre stosunki ze swoja klas±, ale te¿ wiedzieæ jak radz± sobie inni nauczyciele,

 4. interweniowaæ w przypadkach ³amania regu³ na innych lekcjach - rozmawiaæ o tym z uczniami, ale tak¿e z nauczycielami. Wspólnie poszukiwaæ sposobów radzenia sobie z nierespektowaniem zasad,

 5. monitorowaæ zachowanie uczniów tzw. ryzyko "zachowañ agresywnych",

 6. w tematyce lekcji wychowawczych uwzglêdniaæ rozmowy o zasadach i warto¶ciach i obowi±zuj±cych w szkole normach,

 7. w przypadkach trudnych szukaæ wsparcia innych nauczycieli, pedagoga i psychologa,

 8. dobrze znaæ relacje interpersonalne w klasie,

 9. wyja¶niaæ kto jest inicjatorem agresji wobec innych - rzadko bywa tak, ¿e ca³a klasa uczestniczy w zaj¶ciu, najczê¶ciej jest to jedna lub kilka konkretnych osób,

 10. przestrzegaæ zasady, ¿e uczeñ odpowiada za swoje czyny, nie stosowaæ odpowiedzialno¶ci zbiorowej (klasowej). ¬ród³o: Bezpieczna Szko³a od A do Z