VII Ogólnopolski Konkurs Informatyczny
Dodane przez admin dnia 04.02.2010
VII Ogólnopolski Konkurs Informatyczny
Trwa VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tej rywalizacji.


Rozszerzona zawarto newsa

VII Ogólnopolski Konkurs  Informatyczny

Trwa VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tej rywalizacji. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Interklasa.pl.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych po raz siódmy organizuje IV Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Boles³awa Prusa we wspó³pracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W realizacji przedsiêwziêcia partneruj± im Wydzia³ O¶wiaty Urzêdu Miasta Szczecin oraz Kuratorium O¶wiaty w Szczecinie.

Konkurs, w którym najlepsi m³odzi informatycy mog± zmierzyæ siê ze swoimi rówie¶nikami z ró¿nych stron Polski, sk³ada siê z trzech etapów. Pierwszy z nich to kwalifikacje (4.01-7.02) - uczestnicy, którzy zg³osili siê do rywalizacji wype³niaj±c i wysy³aj±c do organizatorów odpowiedni formularz maj± za zadanie rozwi±zaæ przez Internet test kwalifikacyjny.

W etapie drugim (pó³fina³, 15.03-17.03) na 320 najlepszych uczniów (po 20 z ka¿dego województwa) czekaæ bêd± zadania do samodzielnego rozwi±zania. (Dokumenty potrzebne do zg³oszenia do rywalizacji, zadania obu etapów i wyniki poszczególnych czê¶ci konkursu dostêpne bêd± na jego stronie internetowej - kliknij TUTAJ).

W finale konkursu, który odbêdzie siê w dniach 16 i 17 kwietnia 2010 r., 32 najlepszych gimnazjalistów (po dwóch najlepszych uczniów z ka¿dego województwa, w tym jeden z ma³ego miasta lub wsi) zmierzy siê z testem i zadaniami praktycznymi przy komputerach w Szczecinie (wy¿ywienie, noclegi oraz inne atrakcje zapewniaj± organizatorzy rywalizacji).

Zwyciêzca Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych otrzyma komputer przeno¶ny (notebook lub laptop), a laureaci II i III miejsca inny sprzêt komputerowy i pakiety oprogramowania. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc pojad± równie¿ wraz ze swymi nauczycielami na wycieczkê do Brukseli. Wszyscy finali¶ci rywalizacji otrzymaj± okoliczno¶ciowe dyplomy i inne nagrody.

Patronem specjalnym i sponsorem VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych jest S³awomir Nitras, pose³ do Parlamentu Europejskiego. Konkursowi patronuje równie¿ Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego W³adys³aw Husejko, Zachodniopomorski Kurator O¶wiaty Artur Ga³êski oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. G³ównym sponsorem tegorocznej edycji informatycznej rywalizacji jest firma TIETO Poland.

Wiêcej informacji na temat konkursu (w tym jego regulamin, formularz zg³oszeniowy, listy referencyjne oraz zakres materia³u i literaturê przydatn± podczas przygotowañ) znale¼æ mo¿na TUTAJ. Pytania dotycz±ce rywalizacji kierowaæ nale¿y za pomoc± poczty elektronicznej na adres: czworkanamaxa@wp.pl.


Strona konkursu http://www.lo4.szczecin.pl/konkursy/VII_ogolnopolski.html