Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
VII Ogólnopolski Konkurs Informatyczny
Newsy

VII Ogólnopolski Konkurs  Informatyczny

Trwa VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tej rywalizacji. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Interklasa.pl.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych po raz siódmy organizuje IV Liceum Ogólnokszta³c±ce im. Boles³awa Prusa we wspó³pracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W realizacji przedsiêwziêcia partneruj± im Wydzia³ O¶wiaty Urzêdu Miasta Szczecin oraz Kuratorium O¶wiaty w Szczecinie.

Konkurs, w którym najlepsi m³odzi informatycy mog± zmierzyæ siê ze swoimi rówie¶nikami z ró¿nych stron Polski, sk³ada siê z trzech etapów. Pierwszy z nich to kwalifikacje (4.01-7.02) - uczestnicy, którzy zg³osili siê do rywalizacji wype³niaj±c i wysy³aj±c do organizatorów odpowiedni formularz maj± za zadanie rozwi±zaæ przez Internet test kwalifikacyjny.

W etapie drugim (pó³fina³, 15.03-17.03) na 320 najlepszych uczniów (po 20 z ka¿dego województwa) czekaæ bêd± zadania do samodzielnego rozwi±zania. (Dokumenty potrzebne do zg³oszenia do rywalizacji, zadania obu etapów i wyniki poszczególnych czê¶ci konkursu dostêpne bêd± na jego stronie internetowej - kliknij TUTAJ).

W finale konkursu, który odbêdzie siê w dniach 16 i 17 kwietnia 2010 r., 32 najlepszych gimnazjalistów (po dwóch najlepszych uczniów z ka¿dego województwa, w tym jeden z ma³ego miasta lub wsi) zmierzy siê z testem i zadaniami praktycznymi przy komputerach w Szczecinie (wy¿ywienie, noclegi oraz inne atrakcje zapewniaj± organizatorzy rywalizacji).

Zwyciêzca Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych otrzyma komputer przeno¶ny (notebook lub laptop), a laureaci II i III miejsca inny sprzêt komputerowy i pakiety oprogramowania. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc pojad± równie¿ wraz ze swymi nauczycielami na wycieczkê do Brukseli. Wszyscy finali¶ci rywalizacji otrzymaj± okoliczno¶ciowe dyplomy i inne nagrody.

Patronem specjalnym i sponsorem VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkó³ Gimnazjalnych jest S³awomir Nitras, pose³ do Parlamentu Europejskiego. Konkursowi patronuje równie¿ Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego W³adys³aw Husejko, Zachodniopomorski Kurator O¶wiaty Artur Ga³êski oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. G³ównym sponsorem tegorocznej edycji informatycznej rywalizacji jest firma TIETO Poland.

Wiêcej informacji na temat konkursu (w tym jego regulamin, formularz zg³oszeniowy, listy referencyjne oraz zakres materia³u i literaturê przydatn± podczas przygotowañ) znale¼æ mo¿na TUTAJ. Pytania dotycz±ce rywalizacji kierowaæ nale¿y za pomoc± poczty elektronicznej na adres: czworkanamaxa@wp.pl.


Strona konkursu http://www.lo4.szczecin.pl/konkursy/VII_ogolnopolski.html


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2008_14
egzamin2008_14
Egzamin gimnazjalny 2008
Najlepsze zdjcie
z³odziej na ksiê¿ycu
z³odziej na ksiê¿ycu
Humor
Z ycia szkoy
egzamin2013_24
egzamin2013_24
Egzamin gimnazjalny 2013
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 369545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7871996 Unikalnych wizyt