Kalendarz roku szkolnego 2011/2012
Dodane przez admin dnia 23.06.2011
Kalendarz roku szkolnego 2011/2012 Terminy ferii zimowych 2011/2012 Terminy ferii zimowych 2012/2013
Zgodnie z obowi±zuj±cym rozporz±dzeniem rok szkolny 2011/2012 rozpocznie siê w czwartek, 1 wrze¶nia 2011 r., a zajêcia dydaktyczne zakoñcz± siê w ostatni pi±tek czerwca, czyli 29 czerwca 2012 r.
Obejrzyj kalendarz roku szkolnego 2011/2012 oraz terminy ferii zimowych  2011/2012 oraz 2012/2013.

Rozszerzona zawarto newsa


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012


Rozpoczêcie roku szkolnego 2011/2012

1 wrze¶nia 2011 r.

Zimowa przerwa ¶wi±teczna

23 – 31 grudnia 2011 r.

Terminy ferii zimowych 2011/2012
16 – 29 stycznia 2012 r.
dolno¶l±skie
mazowieckie
opolskie
zachodniopomorskie

23 stycznia – 5 lutego 2012 r.
podlaskie
warmiñsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2012 r.
lubelskie
³ódzkie
podkarpackie
pomorskie
¶l±skie

13 – 26 lutego 2012 r.

kujawsko-pomorskie
lubuskie
ma³opolskie
¶wiêtokrzyskie
wielkopolskie

Wiosenna przerwa ¶wi±teczna
 
5 - 10 kwietnia 2012 r.

Egzamin gimnazjalny

24 kwietnia 2012 r. - czê¶æ humanistyczna
25 kwietnia 2012 r. - czê¶æ matematyczno - przyrodnicza
26 kwietnia 2012 r. - czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego

Otwórz szczegó³y egzaminu

Koniec roku szkolnego 2011/2012
 
29 czerwca 2012 r.

Znamy ju¿ terminy ferii zimowych 2012/2013

 
Termin ferii

 Województwa
 14 - 27 stycznia 2013 r.
Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
Wielkopolskie

 21 stycznia – 3 lutego 2013 r.
Podlaskie
Warmiñsko-Mazurskie

 28 stycznia - 10 lutego 2013 r.
Dolno¶l±skie
Mazowieckie
Opolskie
Zachodniopomorskie

 11– 24 lutego 2013 r.
Lubelskie
£ódzkie
Podkarpackie
Pomorskie
¦l±skiePe³ny kalendarz do pobrania i wydrukowania TUTAJ

¦wiêta ruchome w 2012 roku


Zdarzenia astronomiczne
Dodatkowo informujemy, ¿e zajêcia dydaktyczno-wychowawcze bêd± siê koñczyæ zawsze w ostatni pi±tek czerwca

Zgodnie z rozporz±dzeniem zajêcia w szko³ach rozpoczynaj± siê w pierwszym powszednim dniu wrze¶nia, a je¿eli wypada on w pi±tek lub sobotê - w najbli¿szy poniedzia³ek po 1 wrze¶nia.

Rozporz±dzenie daje dyrektorowi szko³y mo¿liwo¶æ indywidualnego okre¶lania liczby dodatkowych dni wolnych od zajêæ dydaktycznych-wychowawczych. Dla szkó³ podstawowych, zasadniczych szkó³ zawodowych, szkó³ policealnych oraz placówek kszta³cenia praktycznego i ustawicznego mo¿na ustaliæ do 6 dni wolnych; dla gimnazjów - do 8 dni, dla liceów ogólnokszta³c±cych, liceów profilowanych, liceów uzupe³niaj±cych, techników i techników uzupe³niaj±cych - do 10 dni. Dni te mog± byæ przeznaczone m.in. na sprawdziany i egzaminy zewnêtrzne oraz ¶wiêta religijne niebêd±ce dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Ponadto dyrektor szko³y mo¿e, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustaliæ dodatkowy dzieñ wolny od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania tych zajêæ w sobotê.

Podczas dni wolnych od zajêæ dydaktycznych szko³a ma obowi±zek zorganizowania zajêæ wychowawczo-opiekuñczych dla uczniów, informuj±c o tym rodziców; a dni te nie s± dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

Dyrektor szko³y ma obowi±zek og³oszenia dni wolnych od zajêæ dydaktycznych w danym roku szkolnym do 30 wrze¶nia. Natomiast, minister w³a¶ciwy do spraw o¶wiaty i wychowania bêdzie ustalaæ terminy ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem.

Rozporz±dzenie jest nowelizacj± rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.).