Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Egzamin gimnazjalny w roku szk. 2011/2012 - terminy
NewsyTerminy egzaminu gimnazjalnego 2011/2012
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustali³ terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012. Uczniowie bêd± zdawaæ w dniach 24-26 kwietnia 2012 r. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owym harmonogramem.


Egzamin gimnazjalny sk³ada siê z trzech czê¶ci: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i czê¶ci dotycz±cej jêzyka obcego nowo¿ytnego. Ka¿d± czê¶æ egzaminu przeprowadza siê innego dnia.


Czê¶æ humanistyczna odbêdzie siê 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):

z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie egzamin rozpocznie siê o godzinie 9.00 i bêdzie trwa³ 60 minut
· dla uczniów (s³uchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu mo¿e zostaæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut

z zakresu jêzyka polskiego egzamin rozpocznie siê o godzinie 10.45 i bêdzie trwa³ 90 minut
· dla uczniów (s³uchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu mo¿e zostaæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 45 minut


Czê¶æ matematyczno-przyrodnicza odbêdzie siê 25 kwietnia 2012 r. (¶roda):

z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie siê o godzinie 9.00 i bêdzie trwa³ 60 minut
· dla uczniów (s³uchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu mo¿e zostaæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut

z zakresu matematyki egzamin rozpocznie siê o godzinie 10.45 i bêdzie trwa³ 90 minut
· dla uczniów (s³uchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu mo¿e zostaæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 45 minut


Czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego odbêdzie siê 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):

na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie siê o godzinie 9.00 i bêdzie trwa³ 60 minut
· dla uczniów (s³uchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu mo¿e zostaæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut

na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie siê o godzinie 10.45 i bêdzie trwa³ 60 minut
· dla uczniów (s³uchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu mo¿e zostaæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 30 minut¬ród³o: CKE komunikat PDF

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
patron2014_38
patron2014_38
¦wiêto patrona 2014
Najlepsze zdjcie
ojcow102007_136
ojcow102007_136
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Z ycia szkoy
swieto_patrona2007_29
swieto_patrona2007_29
¦wiêto patrona 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210328 Unikalnych wizyt