Projekt "Pamiêæ Przysz³o¶ci..." wyró¿niony
Dodane przez admin dnia 13.05.2007
Pamiêæ Przysz³o¶ci Projekt przygotowany przez m³odzie¿ naszego gimnazjum "Pamiêæ Przysz³o¶ci. Cmentarz stary w Rytrze. Próba przewodnika", którego efektem jest serwis www.memory.rytro.pl zosta³ wyró¿niony...

Rozszerzona zawarto newsa
Pamiêæ Przysz³o¶ciProjekt przygotowany przez m³odzie¿ naszego gimnazjum "Pamiêæ Przysz³o¶ci. Cmentarz stary w Rytrze. Próba przewodnika", którego efektem jest serwis www.memory.rytro.pl zosta³ wyró¿niony.

W dniu 9 maja 2007 r. opublikowano wyniki Konkursu o nagrodê Fundacji Grupy TP w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Zobacz: https://www.nai.edu.pl/?id=386

W kursie uczestniczy³o 300 nauczycieli ro¿nych specjalno¶ci z terenu ca³ego kraju. M³odzie¿ gimnazjalna pod kierunkiem nauczycieli przygotowa³a ponad 150 projektów realizowanych w ramach lekcji matematyki, fizyki, jêzyka polskiego, biologii, WOSu, historii, geografii, jêzyków obcych.

W¶ród 24 najwy¿ej ocenionych projektów w oczach Komisji Konkursowej nasze przedsiêwziêcie znalaz³o tak¿e uznanie. Nagrodzeni nauczyciele wraz z reprezentacj± trzech uczniów wezm± udzia³ w rejsie jachtem u wybrze¿y Chorwacji we wrze¶niu 2007 roku.