Wolontariat 2007
Dodane przez admin dnia 04.10.2007
Wolontariat 2 pa¼dziernika 2007 r. przy naszym gimnazjum rozpocz±³ pracê Klub Wolontariatu. Koordynatorem Klubu jest pani mgr Maria Izworska. Odby³y siê równie¿ zajêcia warsztatowe, promuj±ce ideê wolontariatu, w którym wziê³o udzia³ 35 uczniów.
Rozszerzona zawarto newsa
WolontariatWolontariat - Pomagam, bo lubiê. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebuj±cych Sursum Corda

2 pa¼dziernika 2007 r. przy naszym gimnazjum rozpocz±³ pracê Klub Wolontariatu. Koordynatorem Klubu jest pani mgr Maria Izworska. Odby³y siê równie¿ zajêcia warsztatowe, promuj±ce ideê wolontariatu, w którym wziê³o udzia³ 35 uczniów.

Wolontariat - do³±cz do nas!

Zobacz wiêcej na stronie www.sc.org.pl