Wyniki konkursu "Moja ma³a ojczyzna - Ma³opolska"
Dodane przez admin dnia 30.10.2007
Fundacja karpacka Dnia 30 pa¼dziernika 2007 r. w Starostwie Powiatowym odby³a siê uroczysto¶æ wrêczenia nagród w konkursie na sprawozdanie z wycieczki w ramach projektu "Moja ma³a ojczyzna - Ma³opolska. Gimnazjalisto poznaj Ma³opolski Szlak Architektury Drewnianej". Pierwsze miejsce...

Rozszerzona zawarto newsa
Fundacja karpackaDnia 30 pa¼dziernika 2007 r. w Starostwie Powiatowym odby³a siê uroczysto¶æ wrêczenia nagród w konkursie na sprawozdanie z wycieczki w ramach projektu "Moja ma³a ojczyzna - Ma³opolska. Gimnazjalisto poznaj Ma³opolski Szlak Architektury Drewnianej".Fundacja karpackaPierwsze miejsce zaj±³ Micha³ Zbyszowski z kl. 1b i otrzyma³ nagrody: MP4, s³ownik oraz dyplom.
Drugie miejsce zaj±³ £ukasz Padula z kl. 2a i otrzyma³ MP3, s³ownik oraz dyplom.
Trzecie miejsce zajê³a Joanna Gizicka z kl. 3c i w nagrodê dosta³a torbê podró¿n±, s³ownik oraz dyplom.

Projekt by³ wspó³finansowany ze ¶rodków Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, a zrealizowany zosta³ przez Fundacjê Karpack± "Zielone Technologie" z siedzib± w Brzeznej.

Zobacz zdjêcia z uroczysto¶ci.

Zwyciêzcom gratulujemy a organizatorom dziêkujemy!