Terminy konkursów przedmiotowych 2007
Dodane przez admin dnia 07.11.2007
Konkursy przedmiotowe Zapoznaj siê z terminami konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2007/2008. Szczegó³y i zapisy u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Rozszerzona zawarto newsa
Terminy kolejnych etapów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2007/2008.


Lp.

Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1.

 

Jêzyka polskiego

27 listopada

22 stycznia

13 marca

2.

 

Matematyczny

Materia³y TUTAJ

20 listopada

14 stycznia

6 marca

3.

Fizyki i astronomii

26 listopada

21 stycznia

5 marca

4.

 

Historyczny

21 listopada

3 stycznia

10 marca

5.

Biologiczny

14 listopada

17 stycznia

12 marca

6.

 

Geograficzny

22 listopada

16 stycznia

11 marca

7.

 

Chemiczny

19 listopada

15 stycznia

15 marca

8.

 

Jêzyka angielskiego

29 listopada

24 stycznia

4 marca, 18 marca

9.

 

Jêzyka niemieckiego

23 listopada

4 stycznia

7 marca, 28 marca

10.

 

Informatyczny

Materia³y TUTAJ

28 listopada

23 stycznia

17 marca

11.

Biblijny dla uczniów gimnazjów

15 listopada

25 stycznia

14 marca

12.

Wiem Wiêcej

30 listopada

18 stycznia

3 marca


Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów bior±cych udzia³ w konkursach powinni wype³niæ oraz podpisaæ nastêpuj±ce o¶wiadczenie.


„O¶wiadczam, i¿ zgodnie z Ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó¼niejszymi zmianami) wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka................................, ucznia....................., do celów zwi±zanych z jego udzia³em w Ma³opolskim Konkursie ........................ w roku szkolnym 2007/2008.”Wiêcej informacji o konkursach na stronie:

http://www.kuratorium.krakow.pl/konkursyprzedmiotowe