Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Terminy konkursów przedmiotowych 2007
Newsy
Terminy kolejnych etapów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2007/2008.


Lp.

Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1.

 

Jêzyka polskiego

27 listopada

22 stycznia

13 marca

2.

 

Matematyczny

Materia³y TUTAJ

20 listopada

14 stycznia

6 marca

3.

Fizyki i astronomii

26 listopada

21 stycznia

5 marca

4.

 

Historyczny

21 listopada

3 stycznia

10 marca

5.

Biologiczny

14 listopada

17 stycznia

12 marca

6.

 

Geograficzny

22 listopada

16 stycznia

11 marca

7.

 

Chemiczny

19 listopada

15 stycznia

15 marca

8.

 

Jêzyka angielskiego

29 listopada

24 stycznia

4 marca, 18 marca

9.

 

Jêzyka niemieckiego

23 listopada

4 stycznia

7 marca, 28 marca

10.

 

Informatyczny

Materia³y TUTAJ

28 listopada

23 stycznia

17 marca

11.

Biblijny dla uczniów gimnazjów

15 listopada

25 stycznia

14 marca

12.

Wiem Wiêcej

30 listopada

18 stycznia

3 marca


Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów bior±cych udzia³ w konkursach powinni wype³niæ oraz podpisaæ nastêpuj±ce o¶wiadczenie.


„O¶wiadczam, i¿ zgodnie z Ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó¼niejszymi zmianami) wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka................................, ucznia....................., do celów zwi±zanych z jego udzia³em w Ma³opolskim Konkursie ........................ w roku szkolnym 2007/2008.”Wiêcej informacji o konkursach na stronie:

http://www.kuratorium.krakow.pl/konkursyprzedmiotowe
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
sprzatanie2010_06
sprzatanie2010_06
Sprz±tanie Rytra 2010
Najlepsze zdjcie
dzien_wiosny2007_042
dzien_wiosny2007_042
Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007
Z ycia szkoy
labowska2010_106
labowska2010_106
Rajd na £abowsk± Halê 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368855 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726694 Unikalnych wizyt