Powiatowy Konkurs Ekologiczny 2007
Dodane przez admin dnia 08.12.2007
VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny 2007 Dnia 7 grudnia 2007 roku w Zespole Szkó³ Zawodowych w Starym S±czu odby³a siê VIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Nasze Gimnazjum reprezentowali Micha³ Mos z III b i Kamil G±dek z II a. Dru¿ynowo zajêli ...
Rozszerzona zawarto newsa
VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny 2007 Dnia 7 grudnia 2007 roku w Zespole Szkó³ Zawodowych w Starym S±czu odby³a siê VIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Nasze Gimnazjum reprezentowali Micha³ Mos z III b i Kamil G±dek z II a. Dru¿ynowo zajêli II miejsce (na 14 gimnazjów bior±cych udzia³ w konkursie).

Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody ksi±¿kowe o tematyce przyrodniczej. Za zdobycie II miejsca nasze Gimnazjum otrzyma³o dyplom i nagrodê ksi±¿kow± do szkolnej biblioteki.

Serdecznie gratulujemy.


Obejrzyj galeriê zdjêæ

Obejrzyj dyplom