Przys³owia styczniowe
Dodane przez admin dnia 02.01.2008
Styczeñ, przys³owia styczniowe Przys³owia styczniowe:
"Gdy w styczniu deszcze leje, robi z³e nadzieje",
"Gdy styczeñ z mg³± chodzi, mokr± i wczesn± wiosnê zrodzi",
"
Jak styczeñ zachlapany, to lipiec zap³akany".
Co zwiastuj± kolejne dni stycznia?

Rozszerzona zawarto newsa
Styczeñ, przys³owia styczniowePrzys³owia styczniowe:


1 stycznia - Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.

2 stycznia - Gdy Makary pogodny ca³y styczeñ ch³odny.

3 stycznia - Od Genowefy listopad swój bierze pocz±tek.

4 stycznia - Gdy w Eugeniego lód albo woda taka i lipcowa poka¿e sie pogoda.

5 stycznia - Gdy styczeñ burzliwy z ¶niegami lato burzliwe z deszczami.

6 stycznia - Gdy Trzech Króli mrozem trzyma bêdzie jeszcze d³uga zima.


7 stycznia - Je¶li w styczniu deszcze lej± nie ciesz sie wielk± nadziej±.

8 stycznia - Kiedy w styczniu ro¶nie trawa marna w lecie jest potrawa.

9 stycznia - Styczeñ styczeñ wszystko studzi ziemiê byd³o ludzi.

10 stycznia - Gdy s³oñce przygrzewa na Jana Dobrego spodziewaæ siê mo¿na lata pogodnego.

11 stycznia - ¦wiêta Honorata figle p³ata. Kiedy w styczniu rosn± trawy Lipiec dla nas nie³askawy.

12 stycznia - Kiedy ptaki w styczniu ¶piewaj± to im w maju dzioby zamarzaj±.

13 stycznia - Przyjdzie ¦wiêta Weronika zniesie jajka kaczka dzika.


14 stycznia - Ciep³a izba marzeñ szczytem i tak jako¶ mija styczeñ.

15 stycznia - Jak styczeñ zachlapany to lipiec zap³akany.

16 stycznia - Jaka pogoda w ¦wiêtego Marcela bêdzie pogodna Wielka Niedziela.

17 stycznia - Gdy Styczeñ z zimnem nie chodzi marzec, kwiecieñ wych³odzi.

18 stycznia - Gdy na Ma³gorzaty mróz, jeszcze d³ugo nie pojedzie wóz.

19 stycznia - W styczniu ³ów ³atwy na kuropatwy. Kiedy w styczniu lato w lecie zimno za to.

20 stycznia - Fabian i Sebastian gdy mróz dadz± srog± zimê przyprowadz±.

21 stycznia - Jak ¦wiêta Agnieszka wypu¶ci ¶nieg z mieszka to go nie powstrzyma ani do Franciszka (24.01).

22 stycznia - Kiedy Wincenty posypie pierze to nie ustanie a¿ do Gromnicznej (02.02) w pierwsze pacierze.


23 stycznia - Kiedy styczeñ najostrzejszy tedy roczek najp³odniejszy.

24 stycznia - Na ¦wiêtego Tymoteusza trzeba ci czapki nie kapelusza!

25 stycznia - Na ¦wiêtego Paw³a po³owa zimy przepad³a.


26 stycznia - Po styczniu jasnym i bia³ym bêd± w lato upa³y.

27 stycznia - Gdy w zimie nie by³o ¶niegu to go wiele spadnie w Kwietniu.

28 stycznia - Na ¦wiêtego Karola wyjrzy spod ¶niegu rola. Urodzaje da rola gdy deszcz leje w Karola.

29 stycznia - Na ¦wiêtego Franciszka przylatuje pliszka.

30 stycznia - ¦w. Marcin lody g³adzi, gdy ich nie ma to je sadzi.


31 stycznia - Na ¦wiêtego Ludwika koñ na grudzie utyka.

Styczeñ, przys³owia styczniowe