Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Przys³owia styczniowe
NewsyStyczeñ, przys³owia styczniowePrzys³owia styczniowe:

 • gdy styczeñ z mg³± chodzi, mokr± i wczesn± wiosnê zrodzi
 • gdy w styczniu deszcz leje, robi z³e nadzieje
 • jak styczeñ zachlapany, to lipiec zap³akany
 • je¶li pszczo³a w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomy¶lny rok nam obiecuje
 • kiedy w styczniu ro¶nie trawa, licha w lecie jest potrawa
 • miesi±c styczeñ - czas do ¿yczeñ
 • styczeñ bywa ³agodny, gdy pa¼dziernik ¶nie¿ny i ch³odny
 • w styczniu grzmoty, czêste s³oty

1 stycznia - Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.

2 stycznia - Gdy Makary pogodny ca³y styczeñ ch³odny.

3 stycznia - Od Genowefy listopad swój bierze pocz±tek.

4 stycznia - Gdy w Eugeniego lód albo woda taka i lipcowa poka¿e sie pogoda.

5 stycznia - Gdy styczeñ burzliwy z ¶niegami lato burzliwe z deszczami.

6 stycznia - Gdy Trzech Króli mrozem trzyma bêdzie jeszcze d³uga zima.

 • Na Trzech Króli s³oñce ¶wieci wiosna do nas pêdem leci.

7 stycznia - Je¶li w styczniu deszcze lej± nie ciesz sie wielk± nadziej±.

8 stycznia - Kiedy w styczniu ro¶nie trawa marna w lecie jest potrawa.

9 stycznia - Styczeñ styczeñ wszystko studzi ziemiê byd³o ludzi.

10 stycznia - Gdy s³oñce przygrzewa na Jana Dobrego spodziewaæ siê mo¿na lata pogodnego.

11 stycznia - ¦wiêta Honorata figle p³ata. Kiedy w styczniu rosn± trawy Lipiec dla nas nie³askawy.

12 stycznia - Kiedy ptaki w styczniu ¶piewaj± to im w maju dzioby zamarzaj±.

13 stycznia - Przyjdzie ¦wiêta Weronika zniesie jajka kaczka dzika.

 • Weronika chustkê zrzuci wiosna od nas siê odwróci.

14 stycznia - Ciep³a izba marzeñ szczytem i tak jako¶ mija styczeñ.

15 stycznia - Jak styczeñ zachlapany to lipiec zap³akany.

16 stycznia - Jaka pogoda w ¦wiêtego Marcela bêdzie pogodna Wielka Niedziela.

17 stycznia - Gdy Styczeñ z zimnem nie chodzi marzec, kwiecieñ wych³odzi.

18 stycznia - Gdy na Ma³gorzaty mróz, jeszcze d³ugo nie pojedzie wóz.

19 stycznia - W styczniu ³ów ³atwy na kuropatwy. Kiedy w styczniu lato w lecie zimno za to.

20 stycznia - Fabian i Sebastian gdy mróz dadz± srog± zimê przyprowadz±.

21 stycznia - Jak ¦wiêta Agnieszka wypu¶ci ¶nieg z mieszka to go nie powstrzyma ani do Franciszka (24.01).

22 stycznia - Kiedy Wincenty posypie pierze to nie ustanie a¿ do Gromnicznej (02.02) w pierwsze pacierze.

 • Gdy na Wincentego i nawrócenie Paw³a (25.01) pogoda ¶wieci spodziewajcie sie dobrego lata dzieci.

23 stycznia - Kiedy styczeñ najostrzejszy tedy roczek najp³odniejszy.

24 stycznia - Na ¦wiêtego Tymoteusza trzeba ci czapki nie kapelusza!

25 stycznia - Na ¦wiêtego Paw³a po³owa zimy przepad³a.

 • Gdy na Wincentego (22.02) i nawrócenie Paw³a pogoda ¶wieci spodziewajcie sie dobrego lata dzieci.

26 stycznia - Po styczniu jasnym i bia³ym bêd± w lato upa³y.

27 stycznia - Gdy w zimie nie by³o ¶niegu to go wiele spadnie w Kwietniu.

28 stycznia - Na ¦wiêtego Karola wyjrzy spod ¶niegu rola. Urodzaje da rola gdy deszcz leje w Karola.

29 stycznia - Na ¦wiêtego Franciszka przylatuje pliszka.

30 stycznia - ¦w. Marcin lody g³adzi, gdy ich nie ma to je sadzi.

 • Na ¦wiêt± Martynê przyby³o dnia na godzinê.

31 stycznia - Na ¦wiêtego Ludwika koñ na grudzie utyka.

Styczeñ, przys³owia styczniowe

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_dziecka2012_080
dzien_dziecka2012_080
Dzieñ dziecka 2012
Najlepsze zdjcie
katyn2010_16
katyn2010_16
Katyñ 2010
Z ycia szkoy
zavattarello2011_182
zavattarello2011_182
Zavattarello 2011
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213879 Unikalnych wizyt