XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy
Dodane przez admin dnia 12.01.2008
16 Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy 13 stycznia 2008 r. odbêdzie siê XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy! Jego celem bêdzie pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Nasi uczniowie ju¿ po raz siódmy bêd± kwestowaæ na terenie Rytra w pobli¿u ko¶cio³a, "Per³y
Po³udnia" i stacji narciarskiej "Ryterski Raj"...

Rozszerzona zawarto newsa
16 Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy13 stycznia 2008 r. odbêdzie siê XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy! Jego celem bêdzie pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.

Nasi uczniowie ju¿ po raz siódmy bêd± kwestowaæ na terenie Rytra w pobli¿u ko¶cio³a, "Per³y Po³udnia" i stacji narciarskiej "Ryterski Raj".

Dla wolontariuszy dyrektor gimnazjum mgr Teresa Nied¼wied¼ zorganizowa³a poczêstunek. Koordynatorem akcji jest nauczyciel tutejszego gimnazjum mgr Maria Izworska.

10. stycznia 2008 r. odby³a siê dyskoteka, z której dochód przeznaczony bêdzie na "owsiakow± orkiestrê". Natomiast w pi±tek wolontariusze odwiedzili z puszkami zak³ady pracy i instytucji na terenie gminy Rytro.

Gimnazjum Rytro wolontariusze

Wiêcej o akcji znajdziesz na stronie http://www.wosp.org.pl/