Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Dzieñ pamiêci o holokau¶cie (2008)
GrafikiDzieñ pamiêci o holokau¶cie 2008
18 kwietnia 2008 w naszej szkole odby³a siê akademia po¶wiêcona holokaustowi. S³owo holokaust, najczê¶ciej uto¿samiane jest z eksterminacj± narodu ¿ydowskiego. Holokaust ¯ydów by³ zespo³em dzia³añ, stworzonych przez niemiecki system totalitarny zwany hitleryzmem, maj±cy unicestwiæ naród ¿ydowski. Holokaust oznacza nie tylko unicestwienie, lecz równie¿ niewyobra¿aln± mêkê i upodlenie cz³owieka przez drugiego cz³owieka.

Liczba ofiar holokaustu (zag³ady) jest szacowana na 5-6 milionów, choæ dok³adna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnych ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania ¶ladów przez w³adze niemieckie w obliczu klêski wojennej.

Jedn± trzeci± tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowi³y dzieci.

Holocaust stanowi³ bezprecedensow± próbê zag³ady ca³ego narodu przy u¿yciu metod przemys³owych, która nigdy wcze¶niej i pó¼niej nie by³a przeprowadzona w takiej skali.


Wiêcej na temat holokaustu znajdziesz TUTAJ .


Obejrzyj ZDJÊCIA z akademii.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
wielkanoc2013_01
wielkanoc2013_01
Wielkanoc 2013
Najlepsze zdjcie
owsiak2009_06
owsiak2009_06
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2009
Z ycia szkoy
rozpoczecie2009_21
rozpoczecie2009_21
Rozpoczêcie roku 2009/2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210311 Unikalnych wizyt