Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
O szkole

GIMNAZJUM im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze

33-343 Rytro 99     tel./fax (018) 446-96-78

email: gimnazjum@rytro.onet.pl     www.gimnazjum.rytro.pl

NIP: 734-26-91-092     REGON: 491973564

Po³o¿enie:

Województwo: ma³opolskie

Powiat: nowos±decki

Gmina: Rytro

Liczba mieszkañców: 3768 (2006 r.)

GPS: 49° 29' 17.09'' N      20° 40' 57.93'' E

*  *  *

Liczba pracowni przedmiotowych: 8

*  *  *

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli:

 • nowoczesne pomoce dydaktyczne w pracowniach
 • nowa i bogato wyposa¿ona hala sportowa
 • bezprzewodowy dostêp do sieci Internet w ca³ym budynku
 • nowoczesna pracownia komputerowa
 • multimedialne wyposa¿enie pracowni (tablica interaktywna, projektory multimedialne, rzutniki, notebooki, telewizory, DVD, odtwarzacze CD, skaner, drukarka, aparat cyfrowy, kamera, ksero)
 • bogate zasoby biblioteki spe³niaj±ce oczekiwania najbardziej wybrednych czytelników
 • teren zielony wokó³ szko³y
 • parking szkolny
 • dogodny dojazd autobusem
 • automat z napojami i przek±skami

*  *  *

Zapewniamy bezpieczeñstwo:

 • zewnêtrzny i wewnêtrzny monitoring
 • opiekê nauczycieli podczas przerw, zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • opiekê i pomoc pedagoga szkolnego

*  *  *

Organizujemy:

 • konkursy przedmiotowe
 • zajêcia pozaszkolne, kó³ka przedmiotowe, zajêcia wyrównawcze
 • próbne egzaminy gimnazjalne
 • naukê drugiego jêzyka obcego - jêzyka niemieckiego
 • zajêcia na basenie w ramach lekcji wf
 • wycieczki klasowe, miêdzyklasowe
 • wyjazdy do kina na najnowsze ekranizacje
 • coroczny Z³az Gimnazjalny
 • zawody sportowe
 • imprezy klasowe
 • akademie i apele okoliczno¶ciowe
 • przedstawienia teatralne i muzyczne w wykonaniu profesjonalistów
 • spotkania z podró¿nikami i muzykami

*  *  *

Gimnazjum w Rytrze

Gimnazjum w Rytrze

Mapa: www.wrotamalopolski.pl

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
niepodleglosc2012_40
niepodleglosc2012_40
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2012
Najlepsze zdjcie
sztandar2009_05
sztandar2009_05
Po¶wiêcenie sztandaru 2009
Z ycia szkoy
sen_o_helladzie2011_19
sen_o_helladzie2011_19
Sen o Helladzie 2011
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 369545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7872155 Unikalnych wizyt