Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Dla rodziców

DEKALOG DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW

 1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak Ty, ma silne poczucie w³asnej godno¶ci.

 2. Staraj siê nie stosowaæ takich metod, których sam w dzieciñstwie nie akceptowa³e¶.

 3. Pozwalaj dziecku dokonywaæ wyboru w miarê mo¿liwo¶ci jak najczê¶ciej.

 4. Je¿eli zachowa³e¶ siê wobec dziecka niew³a¶ciwie, przepro¶ je i wyt³umacz siê. Nie bój siê utraty autorytetu - dziecko i tak wie, kiedy pope³niasz b³êdy.

 5. Nigdy nie mów ¼le o dziecku, w szczególno¶ci w obecno¶ci innych osób.

 6. Nie mów "zrobisz to, bo ja tak chcê" - je¿eli musisz czego¶ zabroniæ, zawsze to uzasadnij.

 7. Je¶li wydajesz polecenia dziecku, staraj siê nie staæ nad nim i mówiæ "z góry swego autorytetu".

 8. Nie musisz byæ za wszelk± cenê konsekwentny, nie musisz byæ w zgodzie z innym doros³ym przeciwko dziecku, je¿eli wiesz, ¿e on nie mia³ racji.

 9. Gdy nie wiesz, jak post±piæ, pomy¶l, jak Ty poczu³by¶ siê, bêd±c dzieckiem.

 10. Staraj siê byæ czasem adwokatem w³asnego dziecka.

 

¯ELAZNE REGU£Y WYCHOWAWCZE DLA M£ODYCH RODZICÓW

 1. Nigdy przy dzieciach nie k³óæcie siê. Je¿eli zaistniej± nieporozumienia, za³atwiajcie to miêdzy sob±, bez ¶wiadków.

 2. Nigdy przy dzieciach nie róbcie wymówek i nie sprzeczajcie siê, zw³aszcza na ich temat.

 3. Nigdy nie pozwalajcie dzieciom na rzeczy zabronione przez drugie z rodziców.

 4. Nigdy nie zwierzajcie siê dziecku z wzajemnych ¿alów.

 5. Nigdy w obecno¶ci dzieci nie wypominajcie sobie wad ani przewinieñ.

 6. Nigdy nie podwa¿ajcie szacunku ani nie os³abiajcie mi³o¶ci dziecka do drugiego z rodziców.

 7. Nigdy nie mówcie dziecku: "Tylko nie mów tego mamie" albo "Nic nie mów ojcu".

 8. Nigdy nie mówcie dziecku: "Powiem tatusiowi, jaki by³e¶ dzi¶ niegrzeczny". Je¿eli dzieci straszy siê ojcem, to jak mog± go kochaæ i mieæ do niego zaufanie?

 9. Nigdy nie wydawajcie dzieciom nieprzemy¶lanych poleceñ. Nie wolno ich te¿ co chwila zmieniaæ, aby dziecko nie spostrzeg³o, ¿e nakazy i zakazy zale¿± wy³±cznie od chwilowych humorów czy nastrojów.

 10. Nigdy nie wyró¿niajcie ¿adnych z dzieci, lecz wszystkie traktujcie sprawiedliwie.

 11. Nie b±d¼cie rodzicami, którzy wszystko wykonuj± za dzieci, ale stawiajcie im s³uszne wymagania i powoli wdra¿ajcie do samodzielnej pracy.

 12. B±d¼cie tacy, jakimi chcieliby¶cie widzieæ wasze dzieci.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2010_100
egzamin2010_100
Egzamin gimnazjalny 2010
Najlepsze zdjcie
egzamin2006_82
egzamin2006_82
Egzamin gimnazjalny 2006
Z ycia szkoy
matematyka27
matematyka27
Matematyka
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368557 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7639941 Unikalnych wizyt