Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
217. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Grafiki217. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z akademii po¶wiêconej 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja zosta³a uchwalona 3 maja 1971 r. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e Konstytucja 3 Maja by³a pierwsz± w Europie i drug± na ¶wiecie (po konstytucji amerykañskiej z 1787 r.) nowoczesn±, spisan± konstytucj±.

Konstytucja wprowadzi³a polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawia³a ch³opów pod ochron± pañstwa, w ten sposób ³agodz±c najgorsze nadu¿ycia pañszczyzny.

Konstytucja znios³a zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjêciem Konstytucji pozostawia³o sejm na ³asce ka¿dego pos³a, który, je¶li zechcia³ – z w³asnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne si³y, albo magnatów – móg³ uniewa¿niæ wszystkie podjête przez sejm uchwa³y.

Konstytucja 3 maja mia³a wyprzeæ istniej±c± anarchiê, popieran± przez czê¶æ krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej.


OTWóRZ GALERIê ZDJêæ


Konstytucja 3 Maja 1791 roku (obraz Jana Matejki, 1891)

Konstytucja 3 Maja 1791 roku (obraz Jana Matejki, 1891)


W 1791,

W 1791, "Wielki" lub Czteroletni Sejm miêdzy 1788–1792 przyj±³ Konstytucje 3. Maja w warszawskim Pa³acu Królewskim (odbudowany w latach 70. po celowym zburzeniu przez Niemców podczas II wojny ¶wiatowej).


Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja

Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja


¬ród³o: wikipedia.pl
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
hala2012_119
hala2012_119
Po¶wiêcenie hali sportowej 2012
Najlepsze zdjcie
dz_nauczyciela2007_07
dz_nauczyciela2007_07
Dzieñ nauczyciela 2007
Z ycia szkoy
dyskoteka1007_10
dyskoteka1007_10
Dyskoteka 4.10.2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210386 Unikalnych wizyt