Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zakoñczenie roku szkolnego 2008/2009
GrafikiZakoñczenie roku szkolnego 2008/2009 gimnazjum Rytro
19 czerwca 2009 r. odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2008/2009. Wyró¿niaj±cy siê uczniowie otrzymali nagrody za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym, udzia³ w finale konkursów przedmiotowych, stuprocentow± frekwencjê na zajêciach, reprezentowanie szko³y w zawodach sportowych oraz pracê w wolontariacie. Po raz kolejny przyznano równie¿ nagrodê "Z³otego Pier¶cienia".

W tym roku nagrodê "Z³otego Pier¶cienia" ufundowan± przez Radê Rodziców zdoby³ Kamil G±dek z klasy 3a. 

Nagrodê specjaln± za 100% frekwencjê na zajêciach uzyska³ Marcin Wolak z klasy 3b.

Wójt Gminy Rytro ufundowa³ nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. "Z³ote dukaty" z certyfikatem zdobyli absolwenci: Kamil G±dek, Martyna Gruszczyñska i Adam Gabry¶, "srebrne dukaty" przypad³y uczniom z najwy¿sz± ¶redni± w klasach pierwszych i drugich: Ewelinie Podgórskiej, Bartoszowi Ry¿akowi, Sylwi Urodzie i Arkadiuszowi Wróblowi.


Zobacz zdjêcia z uroczysto¶ci zakoñczenia roku szkolnego 2008/2009.


Zapraszamy równie¿ do obejrzenia zdjêæ ze spotkania klas trzecich , które odby³o siê 16 czerwca 2009 r.Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
swieto_patrona2007_04
swieto_patrona2007_04
¦wiêto patrona 2007
Najlepsze zdjcie
misterium106
misterium106
Misterium Paschalne 2011
Z ycia szkoy
patron2015_24
patron2015_24
¦wiêto patrona 2015
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209742 Unikalnych wizyt