Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wirus A/H1N1 - zalecenia profilaktyczne
Newsy¦wiñska grypa wirus A/H1N1
Ministerstwo Edukacji Narodowej we wspó³pracy z G³ównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowa³o materia³y edukacyjne dotycz±ce grypy A/H1N1. Zapoznaj siê ze sposobami zapobiegania grypie.


Ogólne wskazania profilaktyczne

• unikaæ bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
• kiedy jest siê chorym, zostaæ w domu i zachowaæ dystans do osób zdrowych
• zas³aniaæ usta i nos chusteczk± higieniczn± podczas kichania i kas³ania, a zu¿yt± chusteczkê wyrzuciæ do kosza na ¶mieci
• myæ czêsto rêce
• unikaæ dotykania oczu, nosa i ust, ¿eby nie roznosiæ zarazków
• dbaæ o siebie, du¿o spaæ, byæ aktywnym fizycznie, unikaæ stresu, piæ du¿o p³ynów i zdrowo siê od¿ywiaæ.

 

Informacje dla pracowników szko³y/placówki:

• obserwowaæ dzieci i m³odzie¿ wykazuj±c± objawy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach takie jak: gor±czka, kaszel, ból gard³a, ból miê¶ni, ból g³owy, dreszcze, os³abienie, w niektórych przypadkach biegunka.
• informowaæ rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym
• zadbaæ o ci±g³y dostêp do ¶rodków higienicznych w toaletach
• organizowaæ w ramach mo¿liwo¶ci jak najwiêcej pobytu uczniów na ¶wie¿ym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego
• monitorowaæ strony internetowe Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Pañstwowego Zak³adu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bie¿±cych informacji


Informacje dla rodziców:

• obserwowaæ domowników wykazuj±cych objawy grypopodobne, w razie ich wyst±pienia zg³osiæ siê do lekarza rodzinnego
• myæ rêce swoje i swojego dziecka myd³em pod bie¿±c± wod± oraz pokazaæ dziecku jak nale¿y to robiæ
• zatrzymaæ chore dziecko w domu i wezwaæ lekarza
• zas³aniaæ nos chusteczk± higieniczn± podczas kichania i usta podczas kas³ania
• nie zabieraæ dziecka do ludzi, którzy s± przeziêbieni
• zadbaæ o to by dziecko zawsze mia³o przy sobie chusteczkê do nosa
• spêdzaæ z dzieæmi aktywnie wolny czas na ¶wie¿ym powietrzu


Informacje dla dzieci i m³odzie¿y:

• myæ rêce myd³em i ciep³a wod± przez 20 sekund
• je¶li nie masz chusteczki podczas kichania lub kas³ania zas³oñ usta i nos rêkawem
w okolicy powy¿ej ³okcia a nie d³oñmi
• umyæ rêce po kas³aniu lub kichaniu
• unikaæ kontaktu z osobami, które kichaj± i kaszl±
• przebywaæ w czasie wolnym na ¶wie¿ym powietrzuGrypa A/H1N1 symptomy objawy
Obrazek: wikipedia.plPROPOZYCJA ZALECEÑ DLA SZKÓ£

Objawy nowej grypy A/H1N1 s± podobne jak grypy sezonowej:
• gor±czka
• kaszel
• ból gard³a
• katar z p³ynn± wydzielin± lub zatkanym nosem
• bóle miê¶niowe i stawowe
• ból g³owy
• dreszcze


 W oko³o 25-30% przypadków nowej grypy mog± wystêpowaæ wymioty i biegunka. Podobnie jak w grypie sezonowej czê¶æ zachorowañ przebiega ciê¿ko, a nawet mo¿e zakoñczyæ siê ¶mierci±. Szerzenie siê nowej grypy, podobnie jak grypy sezonowej, odbywa siê przez zaka¿enia drog± powietrzn± i kropelkow±. Mo¿liwe jest te¿ przenoszenie siê zaka¿enia przez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych ¶lin± lub wydzielin± dróg oddechowych osoby chorej i nastêpnie dotykanie ¶luzówki osoby zdrowej.

Szko³a jest miejscem, gdzie kontakty miêdzy uczniami s± bardzo bliskie i gdzie choroby szerz±ce siê drog± powietrzn± mog± przenosiæ siê szczególnie ³atwo. Zaka¿eni uczniowie mog± te¿ stanowiæ ¼ród³o zaka¿enia dla swych rodzin oraz innych cz³onków spo³eczeñstwa.
 


Co powinien zrobiæ personel szko³y dla ochrony uczniów i pracowników?

* Zorganizowaæ i przeprowadziæ szkolenie lub seriê szkoleñ z zakresie zapobiegania szerzeniu siê zaka¿eñ wirusem nowej grypy A/H1N1 dla uczniów oraz dla rodziców.
* W okresie przygotowawczym konieczne jest sprawdzenie kana³ów ³±czno¶ci szko³y z rodzicami i mo¿liwo¶ci szybkiego ich powiadamiania.
* Prowadziæ aktywn± politykê zapobiegania zaka¿eniom przez dostarczanie materia³ów informacyjnych na temat zachowania w szkole, mycia r±k, higieny kaszlu i czyszczenia nosa oraz promowaæ w szkole zachowania zmniejszaj±ce
prawdopodobieñstwo zaka¿enia.
* Zachêcaæ do szczepieñ przeciw grypie sezonowej oraz nowej grypie A/H1N1. Wskazane mo¿e byæ uzgodnione z lekarzem zorganizowanie akcji szczepieñ dla uczniów. Sfinansowanie takiej akcji przez lokalny samorz±d by³oby bardzo po¿±dane.
* W razie wyst±pienia objawów grypowych wymagaæ od rodziców zg³oszenia dziecka do lekarza i do tego czasu pozostania w domu, a w przypadku stwierdzenia takich objawów u ucznia w szkole natychmiast umie¶ciæ go w pomieszczeniu odosobnionym i je¶li s± to objawy o niewielkim nasileniu powiadomiæ rodziców o konieczno¶ci odebrania ucznia ze szko³y, a w przypadku ciê¿kiego zachorowania odes³aæ ucznia transportem sanitarnym do szpitala zaka¼nego lub innego, wyznaczonego do leczenia grypy, uzgadniaj±c to z rodzicami/opiekunami dziecka.
* Zapewniæ miejsca do mycia r±k lub ich dezynfekcji odpowiednimi preparatami alkoholowymi (≥60%) i zapewniæ wyposa¿enie tych miejsc w odpowiednie ¶rodki i materia³y.
* Zapewniæ higienê miejsc przebywania uczniów i codzienne ¶cieranie powierzchni, które mog± byæ zanieczyszczone wydzielinami i których mog± dotykaæ uczniowie. Znaczn± czê¶æ tych zbiegów higienicznych mog± wykonywaæ sami, odpowiednio poinstruowani, uczniowie. Czas zaka¼no¶ci wydzielin poza organizmem cz³owieka wynosi 2-8 godzin.
* W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z lekarzem lub epidemiologiem, zaleciæ noszenie maseczek ochronnych na nos i usta na terenie szko³y i w drodze do niej.


Co mo¿e zrobiæ uczeñ i jego rodzice, aby zredukowaæ prawdopodobieñstwo szerzenia siê zaka¿eñ w szkole?

• Pozostaæ w domu w razie choroby. Je¿eli objawy odpowiadaj± wymienionym wy¿ej objawom grypy, nale¿y pozostaæ w domu 7 dni od wyst±pienia objawów lub 1 dzieñ po ust±pieniu objawów, je¿eli objawy trwaj± 7 dni lub d³u¿ej.
• W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zakrywaæ nos i usta chusteczk± jednorazow±, któr± po jednorazowym u¿yciu nale¿y wyrzuciæ, a rêce umyæ starannie wod± z myd³em.
• W rozmowie unikaæ bliskich kontaktów twarz± w twarz. W tym szczególnym przypadku uzasadnione jest rozmawianie z g³ow± odwrócon± od rozmówcy.
• Unikaæ dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu.
• Poza szko³± unikaæ przebywania w pomieszczeniach z kilkoma osobami na raz, a szczególnie masowych zgromadzeñ i sportów kontaktowych.
• Przestrzegaæ zasad higienicznych wynikaj±cych z instrukcji uzyskanych w szkole równie¿ w domu i we wszystkich sytuacjach pozaszkolnych.

Postêpowanie z uczniami nara¿onymi w szkole na kontakt z potwierdzonym przypadkiem nowej grypy A/H1N1


Jak postêpowaæ w przypadku, gdy do szko³y przyjdzie uczeñ z objawami grypy, je¿eli nowa grypa szerzy siê w miejscowo¶ci, gdzie znajduje siê szko³a?

• O sytuacji nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ rodziców chorego ucznia.
• Nale¿y ucznia umie¶ciæ w pomieszczeniu, gdzie nie przebywaj± inni ludzie. W przypadku objawów o niewielkim nasileniu powiadomiæ rodziców o konieczno¶ci odebrania ucznia ze szko³y, a w przypadku ciê¿kiego zachorowania odes³aæ ucznia transportem sanitarnym do szpitala zaka¼nego lub innego, wyznaczonego do leczenia grypy, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami dziecka.
• Je¶li uczeñ z objawami grypy ma powód wej¶cia do pomieszczenia z innymi lud¼mi, winien zakryæ nos i usta chusteczk± jednorazow± lub p³atkiem ligniny, albo, je¿eli jest taka mo¿liwo¶æ, za³o¿yæ maseczkê ochronn± na nos i usta.


Co nale¿y zrobiæ dla uczniów, którzy mieli kontakt ze osob±, u której potwierdzono, lub podejrzewano zaka¿enie wirusem nowej grypy A/H1N1?

• Nale¿y poinformowaæ rodziców o tym kontakcie i mo¿liwo¶ci zaka¿enia.
• Zaleciæ im codzienne pomiary temperatury i obserwacjê, czy nie wystêpuj± u ucznia objawy grypy w ci±gu 7 dni od kontaktu
• Zaleciæ im nie posy³anie ucznia do szko³y i zg³oszenie siê do lekarza w przypadku wyst±pienia objawów grypowych w ci±gu 7 dni od kontaktu


Prof. dr hab. Andrzej Zieliñski
Krajowy Konsultant ds. EpidemiologiiInformacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_nauczyciela2008_04
dzien_nauczyciela2008_04
Dzieñ Nauczyciela 2008
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2010_27
dzien_nauczyciela2010_27
Dzieñ nauczyciela 2010
Z ycia szkoy
piknik2011_65
piknik2011_65
Piknik profilaktyczny 2011
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368854 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726522 Unikalnych wizyt