Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kapliczki S±decczyzny 2009
NewsyKapliczki S±cecczyzny 2009
W pa¼dzierniku 2008 roku nowos±deckie starostwo og³osi³o konkurs pod nazw± „Przydro¿ne Frasobliwo¶ci ¦wiêtych - Kapliczki S±decczyzny". Konkurs by³ jednym z wydarzeñ upamiêtniaj±cych Rok Jana Paw³a II na S±decczy¼nie. W konkursie brali udzia³ równie¿ uczniowie naszej szko³y: Micha³ Kowalczyk, El¿bieta Nosal i Dawid Prusak pod kierunkiem Pana Andrzeja Kolbusza.

Celem akcji by³o poszerzenie zainteresowañ m³odych ludzi otaczaj±c± ich sztuk±, dostrze¿enie piêkna w najbli¿szym otoczeniu, pog³êbienie wiedzy o tradycjach ludowych i religijnych naszych „ma³ych ojczyzn". Adresowany by³ do uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu i miasta Nowy S±cz. Uczestnicz±ce w nim zespo³y mia³y za zadanie znalezienie w terenie swojej gminy, ma³ych obiektów  architektury sakralnej - przydro¿nych kapliczek, krzy¿y, figurek... Opisanie, sfotografowanie oraz zebranie wszelkich informacji o historii ich powstania, fundatorach lub legendach i przekazach o nich opowiadanych. Koñcowym etapem by³o zebranie danych w wersji elektronicznej, zaprojektowanie i wykonanie albumu przedstawiaj±cego wybrana kapliczkê.

Wcze¶niej zainteresowane zespo³y wziê³y udzia³ w warsztatach zorganizowanych w nowos±deckim starostwie.

Podczas szkolenia m³odzi archiwi¶ci zdobyli gar¶æ podstawowych wiadomo¶ci na temat sporz±dzania notatek, gromadzenia danych, przeprowadzania wywiadów, wykonywania fotografii obiektów architektonicznych. Warsztaty prowadzi³ specjalista z dziedziny dziennikarstwa i promocji.

Konkurs spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem, wziê³o w nim udzia³ 312 uczniów reprezentuj±cych 26 placówek o¶wiatowych. Zespo³y zg³osi³y do konkursu 144 albumy i 210  relacji elektronicznych na p³ytach CD, na których zarchiwizowano karty obiektów z ich dok³adnym opisem.

Wszystkie prace charakteryzuj± siê olbrzymi± staranno¶ci± i niezwykle dok³adnym podej¶ciem do tematu. Wiele opracowañ przedstawia unikalne obiekty, o swoistym kolorycie i niebanalnej historii.

W ten sposób powsta³ zbiór - swego rodzaju inwentaryzacja. Zostan± zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej w sali posiedzeñ nowos±deckiego starostwa oraz w wydaniu albumowym.

Przeprowadzenie tak du¿ego przedsiêwziêcia by³o mo¿liwe dziêki wyj±tkowemu zaanga¿owaniu m³odzie¿y, którym szko³y stworzy³y odpowiednie warunki, a opiekunowie s³u¿yli rad± i pomoc±.

Serdeczne podziêkowania uczestnikom i kadrze pedagogicznej z³o¿y³ Jan Golonka starosta nowos±decki. 

 

Kapliczki S±decczyzny 2009

 

Podczas uroczysto¶ci podsumowania konkursu, wrêczy³ wszystkim zespo³om nagrody i upominki, a dyrektorom szkó³ pami±tkowe dyplomy.

Komisja konkursowa nie mia³a ³atwego zadania, w rezultacie postanowiono nagrodziæ wszystkie prace, ze szczególnym wyró¿nieniem jedenastu.


W¶ród wyró¿nionych znalaz³a siê praca uczniów naszego gimnazjum:

„Kapliczka na Ma³ej Roztoce"

Autorzy:        Micha³ Kowalczyk, El¿bieta Nosal, Dawid Prusak

Opiekun:       Pan Andrzej Kolbusz


Otwórz galeriê zdjêæ...


Serdecznie gratulujemy!


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
komers2009_30
komers2009_30
Komers 2009
Najlepsze zdjcie
zavattarello2011_103
zavattarello2011_103
Zavattarello 2011
Z ycia szkoy
dzien_wiosny2007_061
dzien_wiosny2007_061
Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209833 Unikalnych wizyt